Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

גשר הולכי רגל מרמת החייל תל-אביב לתחנת הרכבת בני-ברק ביצוע עבודות גישור, תשתיות תאורה, תיעול, סלילה, פיתוח, גינון והשקיה

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
7/15

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות גישור, תשתיות תאורה, תיעול, סלילה, פיתוח, גינון והשקיה במסגרת פרויקט להקמת גשר הולכי רגל מרמת החייל תל-אביב לתחנת הרכבת בני-ברק, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 12 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.
2. תנאי סף:
בשל מורכבות הפרויקט, היקפו והקשיים הכרוכים בביצועו, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעומד בכל התנאים המפורטים שלהלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום במרשם הקבלנים בסיווג 300ג' (3);
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 במהלך חמש השנים האחרונות ביצע, השלים ופתח לתנועה (הולכי רגל/אופניים/כלי רכב), כקבלן ראשי, לפחות גשר אחד (לא כולל מעבירי מים, מעברים חקלאיים ומעברים לבעלי חיים), בעל שטח מסעה/מדרך של 300 מ"ר לפחות, אשר בוצע ביציקת בטון חשוף (גלוי) חזותי באמצעות תבניות פלדה מורכבות;
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 450,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
לעניין תנאי הסף שלעיל:
"בטון חשוף (גלוי) חזותי" – כהגדרתו בפרק 0209 במפרט הכללי לעבודות בניה של הועדה הבינמשרדית (האוגדן הכחול), במהדורתו המעודכנת ביותר ובמסמכי המכרז;
"תבניות פלדה מורכבות" – תבניות פלדה ייעודיות שהוכנו על ידי יצרן המתמחה בייצור והכנת תבניות פלדה.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן והפרש המחיר בינה לבין ההצעה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% ממחיר האומדן (לא כולל מע"מ) – תיפסל.
5. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש תמורת תשלום של 5,000 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00 -14:00 (טלפון 03-6931207).
6. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
7. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 28.6.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. סיור הקבלנים יתקיים ביום 14.6.2015 בשעה 12:00 מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
9. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.