Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 37/19 למתן שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים וחשמל

תאריך פרסום המכרז 23.05.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
25.06.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
37/19

מכרז מס' 37/19 למתן שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים וחשמל

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ממונה אנרגיה ובקרת חשבונות מים וחשמל, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 המציע מעניק שירותי בקרת חשבונות מים וחשמל ברציפות החל מיום 1.1.2016 לכל הפחות ל- 3 צרכני אנרגיה משמעותיים (כהגדרתם להלן);
2.2 המציע הגיש לפחות 10 דוחות צריכת אנרגיה שנתית, מכוח תקנות קורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), תשנ"ד-1993, למשרד האנרגיה;
2.3 שירותי המציע לאיזה מצרכני האנרגיה המשמעותיים הניבו לפחות זיכוי אחד בפועל בחשבונות מים ו/או חשמל החל מיום 1.1.2016, בסכום חד פעמי של לפחות 50,000 ₪ ומעלה (לא כולל מע"מ);
2.4ממונה האנרגיה המוצע מטעם המציע עונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.4.1 מהנדס ו/או הנדסאי בתחום חשמל ו/או מכונות;
2.4.2 בוגר קורס ממונה אנרגיה באחד המוסדות המוכרים ע"י משרד התשתיות הלאומיות; או לחילופין – עמד בבחינה של ועדת מומחים אשר מונתה על ידי משרד התשתיות הלאומיות;
2.4.3 בעל ניסיון מצטבר של 24 חודשים לפחות החל מיום 1.1.2015 כממונה אנרגיה לצרכן אנרגיה משמעותי אחד לפחות.
2.5 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.7 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 11.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"לshanil@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

6.הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 25.6.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית/

8.החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10.מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.