Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ליווי קהילתי בישובי מיעוטים במסגרת פרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 02.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.02.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
51-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ליווי קהילתי בישובי מיעוטים במסגרת פרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז תהא לתקופה של 24 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה למכרז זה מציע בו מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, בהתאם לקטגוריה אליה מבקש להגיש את הצעתו:
2.1 תנאי סף ביחס למציעים המגישים את הצעתם לקטגוריית "חברות ליווי קהילתי":
2.1.1 בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, של שלוש שנים לפחות במתן שירותי קשרי קהילה, במסגרת פרויקטי בינוי ו/או תשתית, במהלכן הוענקו על ידו שירותי קשרי קהילה במסגרת של 3 פרויקטים כאמור לכל הפחות.
2.1.2 מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם לפחות 5 מלווים קהילתיים אשר כל אחד מהם עונה על כל התנאים המפורטים בסעיף 2.2 להלן, במצטבר.
2.2 תנאי סף ביחס למציעים המגישים את הצעתם לקטגוריית "מלווה קהילתי עצמאי":
2.3 על המציע המגיש הצעתו לקטגוריית "מלווה קהילתי עצמאי" לענות בעצמו על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.3.1 בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במתן שירותי ליווי קהילתי.
2.3.2 החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז העניק שירותי ליווי קהילתי לשלושה פרויקטי תשתית לפחות, במסגרתם העניק שירותי הסברה פרונטאליים בשפה הערבית בכנסי תושבים ו/או במפגשים פרונטאליים עם תושבים.
2.3.3 החל מיום 1.1.2013 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק שירותי ליווי קהילתי לגוף ציבורי אחד לפחות, במשך 6 חודשים רצופים לפחות.
2.3.4 שולט בשפה הערבית ברמה טובה. בעל יכולת לקיים ראיון בשפה הערבית ומפגש מקצועי בתחומי העבודה של החברה בשפה הערבית, באופן שוטף ורהוט
2.4 תנאי סף כלליים (ביחס לשתי הקטגוריות):
2.4.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל.
2.4.2 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.4.3 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.4.4 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 6.2.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. מפגש המציעים יתקיים ביום 7.1.2019 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים הינה חובה.

7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).