Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי הפקת אירועים (מכרז מסגרת) לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
5-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הפקת אירועים (מכרז מסגרת) (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
תנאי סף למציע
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 בעל ניסיון של 4 שנים לפחות, החל משנת 2008 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במתן שירותי הפקת אירועים עבור לקוחות גדולים בקשר עם 6 אירועים לפחות, המקיימים את כל הדרישות שלהלן:
2.2.1 אירוע טקס פתיחת פרויקט/השקה אחד לכל הפחות;
2.2.2 אירוע יום עיון/כנס אחד לכל הפחות;
2.2.3 אירוע שיווקי/יח"צ אחד לכל הפחות;
2.2.4 אירוע פעילות חברה אחד לכל הפחות.
2.3 החל משנת 2016, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק שירותי הפקת אירועים עבור לקוחות שהם גופים ציבוריים בקשר עם 10 אירועים לפחות;
2.4 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון שקלים חדשים) (לא כולל מע"מ) לפחות, בשנים 2014, 2015 ו-2016.
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף למנהל הצוות
2.7 מועסק על ידי המציע ביחסי עובד – מעביד (שכיר);
2.8 בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, החל משנת 2008 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במתן שירותי הפקת אירועים עבור לקוחות גדולים בקשר עם 6 אירועים לפחות, המקיימים את כל הדרישות שלהלן:
2.8.1 אירוע טקס פתיחת פרויקט/השקה אחד לכל הפחות;
2.8.2 אירוע יום עיון/כנס אחד לכל הפחות;
2.8.3 אירוע שיווקי/יח"צ אחד לכל הפחות;
2.8.4 אירוע פעילות חברה אחד לכל הפחות.
2.9 החל משנת 2016, ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, העניק שירותי הפקת אירועים עבור לקוחות שהם גופים ציבוריים בקשר עם 10 אירועים לפחות.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות לממונה על הועדות במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931271). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), לא יאוחר מיום 22.3.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 4.3.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).