Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעת החברה על כוונתה להתקשר עם חברת קסם מילניום בע"מ, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעה בזאת החברה על כוונתה להתקשר עם חברת קסם מילניום בע"מ, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.
ההתקשרות המבוקשת הנה לצורך השכרת מגרש בשטח של 624 מ"ר שבבעלות החברה, המצוי ברחוב יקנעם 18 בתל אביב, הידוע גם כחלק מחלקות 8,9 ו-10 בגוש 7093 ("המגרש").
חוות הדעת:
המגרש שבנדון ממוקם ברחוב יקנעם 18 בתל אביב-יפו, והינו שטח ריק המושכר כיום לשוכר המפעיל בו חניון. המגרש גובל ומתוחם בכל ארבעת כיווניו: מצפון וממערב – בכביש האיילון; מדרום וממזרח בבניינים ובמבנים שונים, כאשר למעשה הגישה היחידה למגרש אפשרית מרחוב יקנעם דרך חלקה 14 בגוש 7093, המצוי בבעלות פרטית ("החלקה הסמוכה").
לאור האמור, ובמצב בו אפשרות הגישה היחידה למגרש הינה דרך החלקה הסמוכה, לחברה אין כל יכולת לפנות ולהציע את השכרת המגרש לכל המרבה במחיר, והאפשרות היחידה העומדת בפניה הינה ההתקשרות עם הגורם אשר שוכר את החלקה הסמוכה מהבעלים הפרטיים, חברת קסם מילניום בע"מ ("השוכרת הנוכחית"). להשלמת התמונה יצוין כי השוכרת הנוכחית שוכרת את המגרש מהחברה החל משנת 2005, ומפעילה הן על גבי המגרש והן על גבי החלקה הסמוכה את החניון כאמור.
בנוסף יצוין כי החברה מקדמת כיום את תכנונו של פרויקט גשר עמק הברכה, המייעד חלק מן המגרש לטובת הפרויקט.
לאור האמור, ובמצב דברים בו החלופות העומדות בפני החברה הן להתקשר עם השוכרת הנוכחית או להותיר את המגרש פנוי, על כל המשתמע מכך, החברה מעוניינת להתקשר עם השוכרת הנוכחית כספק יחיד בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.
היקף ההתקשרות:
היקף התקשרות שבכוונת החברה לאשר בשלב זה הנו, עומד על 48,000 ₪ (לא כולל מע"מ), והוא מתייחס להשכרת המושכר עד ליום 31.12.17. לחברה תינתן שתי אופציות נוספות בנות עד שנה אחת כל אחת.
פניות:
פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת וועדת המכרזים.