Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

עדכון תנאי סף במאגר חוקרים בתחום התחבורה ו/ או התכנון העירוני

תאריך פרסום המכרז 14.08.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
14.09.2023
12:00
סטטוס
סגור

עדכון תנאי סף  במאגר חוקרים בתחום התחבורה ו/ או התכנון העירוני  

בהמשך למודעת פרסום המאגר שבנדון (להלן: "המאגר" ו-"מודעת הפרסום המקורית"), חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון") מתכבדת בזאת לפרסם תיקון למודעת הפרסום המקורית, כדלקמן:                                                  

תיקון תנאי הסף

תנאי הסף הקבוע בסעיף 2.2, יתוקן ויוחלף, בנוסח הבא:

2.2          ייעץ לפחות בפרויקט 1 ב-5 שנים האחרונות למגזר הציבורי או הפרטי, בתחום תכנון  תחבורה ו/או בתכנון עירוני ו/או בכלכלה עירונית ו/או מדיניות ציבורית.

מלבד התיקונים המפורטים לעיל, כל יתר תנאי מודעת הפרסום המקורית, יוותרו ללא שינוי.