Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה בפרויקט "גשר הרלינג" עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
4-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה בפרויקט "גשר הרלינג" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, חשיבותם ומהותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים) לפחות את אנשי הצוות הבאים:
2.2.1 מתכנן קונסטרוקציה שהנו מהנדס אזרחי העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.2.1.1 בעל ניסיון של 15 שנים לפחות בתכנון גשרים לכלי רכב.
2.2.1.2 ב- 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי תכנון כמתכנן קונסטרוקציה במסגרת 3 פרויקטים לפחות אשר כל אחד מהם כלל תכנון גשר לכלי רכב בשטח מיסעה של 7,000 מ"ר לפחות, ואחד מהם לפחות בוצע ונמסר במלואו למזמין העבודה והינו בהיקף כספי של 100 מיליון ש"ח לכל הפחות.
2.2.2 שני מהנדסים אזרחיים נוספים, אשר כל אחד מהם הנו בעל ניסיון של 8 שנים לפחות בתכנון גשרים לכלי רכב.
2.2.3 שני הנדסאים אזרחיים נוספים, אשר כל אחד מהם הנו בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון גשרים לכלי רכב.
2.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת:www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות למזכירת מינהל כספים במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 19.2.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).