Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ביצוע הדמיות

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
17\17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ביצוע הדמיות במסגרת פרויקטים שונים המבוצעים בחברה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם כל אחד מן המציעים הזוכים במכרז תהא לתקופה של שנה (12 חודשים) מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות שנה נוספת (12 חודשים) כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבותם של השירותים, מהותם וחשיבותם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 המציע עצמו ו/או מנכ"ל המציע ו/או בעלי המציע, הינו בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות בביצוע תמונות הדמיה וסרטוני הדמיה לפרויקטי תשתיות תחבורה ו/או לפרויקטים בתחום התכנון והבנייה;
2.3 החל משנת 2011 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביצע תמונות הדמיה ל-5 פרויקטים לפחות, כאשר מתוכם 2 פרויקטים לפחות הינם פרויקטי תשתיות תחבורה והיתר פרויקטים בתחום התכנון והבנייה, ובלבד שביצע לכל הפחות 2 תמונות הדמיה לכל אחד מהפרויקטים האמורים;
2.4 החל משנת 2011 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביצע 4 סרטוני הדמיה לפרויקטי תשתיות תחבורה ו/או פרויקטים בתחום התכנון והבנייה, ובלבד שכל אחד מסרטוני ההדמיה האמורים הינו באורך של 60 שניות לפחות;
2.5 המציע מעסיק ביחסי עובד-מעביד צוות עובדים הכולל לפחות שני עובדים שהינם אדריכלים, מעצבים, מפיקים או עורכים.
2.6 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.7 המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976;
2.8 השתתפות חובה במפגש המציעים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל כספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציעים הזוכים ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 18.06.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש המציעים יתקיים ביום 28.05.2017 בשעה 12:00 בצהריים. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל Yoads@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
9. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.