Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ייעוץ, ליווי ותיאום עם גופי הביטחון וההצלה

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
64-17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ, ליווי ותיאום עם גופי הביטחון וההצלה (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות הבסיסית עם המציע הזוכה תהא ל- 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ, ליווי ותיאום לגופים ציבוריים אל מול גופי הביטחון וההצלה, או לחילופין – בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתפקיד בכיר בגופי הביטחון וההצלה;
"גופים ציבוריים": רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים או סטטוטוריים, לרבות זכייני מערכות/תשתיות תחבורה ו/או תחבורה ציבורית;
"גופי הביטחון וההצלה": משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה (מכבי אש), מגן דוד אדום בישראל.
"תפקיד בכיר בגופי הביטחון וההצלה": ביחס לבעל תפקיד בכיר במשטרת ישראל – קצין בדרגת נצ"מ ומעלה לפחות (או דרגה מקבילה בגופי ההצלה האחרים);
2.3 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף וניקוד איכות הצעתם, כמפורט במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. ככל שישנן שאלות בעניין ניתן לפנות למזכירת מינהל כספים במשרדי חברת נתיבי איילון, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 25.12.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
7. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).