Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 45/19 למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום אבטחת מידע והסייבר עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 26.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
08.08.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
45/19

חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"( מזמינה בזאת קבלת
הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום אבטחת מידע
והסייבר, הכל כמפורט במסמכי המכרז.