Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 76/19 לתכנון, הקמת והצבת סביבת התחנות, סככות וריהוט בפרויקט "מהיר לעיר"

תאריך פרסום המכרז 11.08.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
15.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
76/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לתכנון, הקמת והצבת סביבת התחנות, סככות וריהוט בפרויקט "מהיר לעיר" (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה בת 24 חודשים מיום חתימה על הסכם ההתקשרות, כאשר לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 3 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
בנוסף, מתחייב המציע במתן שירותי אחריות כמפורט במפרט הטכני, לתקופה בת 10 שנים ממועד המסירה כהגדרתה בהסכם ההתקשרות וכן לתקופת בדק בת 12 חודשים ממועד המסירה כהגדרתה בהסכם ההתקשרות, הכל כמפורט בחוברת תנאי המכרז והסכם ההתקשרות.
2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 בעל תקן 9001 ISO בתחום ייצור ועיבוד מוצרי מתכת או מוצרי חשמל.
2.3 ביצע לפחות 3 פרויקטי תחבורה ציבורית, כהגדרתם במסמכי המכרז, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.1 ביצועם של כל אחד מפרויקטי התחבורה הציבורית החל והושלם במהלך התקופה שמיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
2.3.2 היקפו הכספי של כל אחד מפרויקטי התחבורה הציבורית הינו 5,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לכל הפחות;
2.3.3 מדובר ב- 3 פרויקטי תחבורה ציבורית נפרדים, כהגדרתם במסמכי המכרז.
2.4 בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 8,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, בין השנים 2016, 2017 ו- 2018, בהתבסס על הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים העדכניים ביותר של המציע.
לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, המציעים יהיו רשאים להסתמך על חברת אם שהינה בעלת השליטה במציע (להלן: "חברת אם"), כהגדרת המונח "שליטה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
2.5 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני הסקור ו/או השנתי המבוקר העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי';
2.6 החל מיום 1.1.2010 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, המציע מייצר בישראל, במהלך 3 שנים במצטבר לפחות ובאופן עצמאי, מוצרים שהותקנו בפרויקט תחבורה ציבורית שהושלם, והמציע הינו בעל יכולת לייצר מוצרים כאמור בישראל במשך כל תקופת ההתקשרות נשוא המכרז.
2.7 המציע השתתף במפגש המציעים באמצעות נציג מטעמו.
2.8 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.9 המציע יעמיד לפרויקט צוות מתכננים כמפורט בסעיף 1.7 לחוברת תנאי המכרז ואשר עומד בתנאי הסף הבאים:
תנאי סף – מנהל הפרויקט המוצע
מנהל פרויקט העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.9.1 מועסק אצל המציע בהיקף של משרה מלאה לפחות, כשכיר (ביחסי עובד – מעסיק) או קשור עימו בהסכם התקשרות בהיקף כאמור.
2.9.2 בעל ניסיון בניהול של 2 פרויקטי תחבורה ציבורית לפחות, כהגדרתם במסמכי המכרז, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים במצטבר:
2.9.2.1 היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הינו 2,500,000 ₪ לפחות (ללא מע"מ);
2.9.2.2 ביצועו של כל אחד מהפרויקטים החל והושלם במהלך התקופה שמיום 1.1.2006 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.
תנאי סף – מתכנן מוצרי מתכת המוצע
מתכנן מוצרי מתכת העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.9.3 מועסק אצל המציע בהיקף של משרה מלאה לפחות, כשכיר (ביחסי עובד – מעסיק) או קשור עימו בהסכם התקשרות בהיקף כאמור.
2.9.4 הינו מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 ובעל רשיון מהנדס או אדריכל בתוקף; או לחלופין: הנדסאי רשום בעל רישיון הנדסאי; או לחלופין מעצב תעשייתי בוגר תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל בתחום עיצוב תעשייתי.
2.9.5 בעל ניסיון במתן שירותי תכנון מפורט למוצרי מתכת המיועדים לתחבורה ציבורית אשר נכללו ויושמו בביצועם של 2 פרויקטי תחבורה ציבורית לפחות, כהגדרתם במסמכי המכרז, ואשר ביצועם החל והושלם מיום 1.1.2006 ועד המועד להגשת הצעות למכרז;
תנאי סף – מהנדס קונסטרוקציה ו/או הנדסה מכאנית המוצע
2.9.6 מועסק אצל המציע כשכיר (ביחסי עובד – מעסיק) או קשור עימו בהסכם התקשרות.
2.9.7 מהנדס בתחום קונסטרוקציה ו/או הנדסה מכאנית, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.9.7.1 הינו מהנדס קונסטרוקטור רשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958 ובעל רשיון מהנדס בתוקף.
2.9.7.2 בעל ניסיון בתכנון מוצרי מתכת בתחום סככות וריהוט המיועדים לתחנות תחבורה ציבורית אשר נכללו ויושמו בביצועם של 2 פרויקטי תחבורה ציבורית לפחות, כהגדרתם במסמכי המכרז ואשר ביצועם החל והסתיים מיום 1.1.2006 ועד המועד להגשת הצעות למכרז;
תשומת לב המציעים להבהרות והגדרות ביחס לתנאי הסף שלעיל כפי שהם מפורטים בחוברת תנאי הסף למכרז.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות: על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. מפגש מציעים יתקיים ביום 25.8.2019 בשעה 10:00 במשרדי החברה, בניין עזריאלי ראשונים, שד' נים 2 ראשל"צ, קומה 7. ההשתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 01.09.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: yoads@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 15.09.2019 עד השעה 12:00.
8. ועדת המכרזים של החברה רשאית לבחור יותר ממציע זוכה אחד.
9. תשומת לב המציעים למנגנון שקילת והשוואת ההצעות וחלוקת המטלות כמפורט בסעיף 7 בחוברת תנאי המכרז.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
12. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.