Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי מס' 46/19 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע עבודות אחזקה שוטפות וביצוע עבודות יזומות

תאריך פרסום המכרז 05.09.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.11.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
46/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על ביצוע עבודות אחזקה שוטפות וביצוע עבודות יזומות אשר מבוצעות ע"י קבלני האחזקה של נתיבי איילון, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם הספקים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספת, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 תנאי סף ביחס למציע:
2.1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.1.2 בעל ניסיון של שנתיים לפחות, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ניהול תכנון ו/או ניהול ביצוע של פרויקט תשתיות תחבורה;
2.1.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.1.4 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.1.5 השתתפות חובה במפגש מציעים
2.2 תנאי סף ביחס למנהל הפרויקט המוצע:
מנהל פרויקט המועסק על ידי המציע (ביחסי עובד מעסיק) או לחלופין קשור עם המציע בהסכם התקשרות שיוותר בתוקף לכל אורך תקופת ההתקשרות, לרבות תקופת האופציה, העונה על תנאי הסף המפורטים להלן, במצטבר:
2.2.1 מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים בעל ניסיון של 5 שנים לפחות כמנהל פרויקטים או הנדסאי הרשום במרשם ההנדסאים, בעל ניסיון של 10 לפחות כמנהל פרויקטים.
2.2.2 מקיים את כלל התנאים באחת החלופות הבאות:
בעל ניסיון כמנהל פרויקט, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במתן שירותי ניהול פרויקט לשלב הביצוע, לפרויקטי הקמת תשתיות תחבורה, לגביהם מתקיימים כל אלה במצטבר:
2.2.2.1 היקפם הכספי המצטבר של כל פרויקטי הקמת תשתיות התחבורה (עלות קבלנית בלבד, נומינאלית לפני מע"מ), הינו 150 מיליון ₪ לפחות.
2.2.2.2 ביצוע כל אחד מפרויקטי ההקמה של תשתיות התחבורה הושלם במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
2.2.2.3 היקפו הכספי של פרויקט הקמת תשתיות תחבורה אחד לפחות (עלות קבלנית בלבד, נומינאלית לפני מע"מ) הינו 30 מיליון ₪ לפחות.
ו/או לחלופין
בעל ניסיון כמנהל פרויקט, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי ניהול פרויקט, לפרויקטי אחזקה של תשתיות תחבורה, לגביהם מתקיימים כל אלה במצטבר:
2.2.2.4 היקפם הכספי המצטבר של כל פרויקטי האחזקה (עלות קבלנית בלבד, נומינאלית לפני מע"מ), הנו 60 מיליון ₪ לפחות.
2.2.2.5 כל אחד מפרויקטי אחזקה בוצע ו/או נמצא בביצוע במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
2.2.2.6 היקפו הכספי של פרויקט אחזקה אחד לפחות (עלות קבלנית בלבד, נומינאלית לפני מע"מ), הינו 10 מיליון ₪ לפחות.
מובהר, כי לצורך הוכחת העמידה באחת החלופות הקבועות בתנאי הסף ניתן להציג פרויקטים אשר החלו לפני יום 1.1.2009, ובתנאי שביצועם הושלם לאחר יום 1.1.2009.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. מפגש מציעים. זולת אם ייקבע אחרת, מפגש המציעים יתקיים ביום 19.9.2019 בשעה 14:00. ההשתתפות במפגש הינה חובה. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה הממוקמים במגדל עזריאלי ראשונים, שדרות נים 2, ראשון לציון (קומה 7). המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן.
6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 22.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 10.11.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.
8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
9. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).