Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 12/19 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 27.05.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
28.08.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
12/19

מכרז מס' 12/19 למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:

לתשומת לב של מציעים

בהמשך להצעה אשר הוגשה על ידכם, ובשל התארכות משך זמן בדיקת ההצעות (בין היתר לאור ההתמודדות עם משבר התפרצות נגיף הקורונה) הרינו להודיעכם על הארכת תוקף ההצעה אשר הוגשה מטעמכם לפרק זמן נוסף של 4 חודשים. בהתאם לכך ההצעה תעמוד בתקפה עד ליום 10/9/2020.

אין באמור כדי להביע עמדה בדבר עמידה או אי עמידה של ההצעה בתנאי הסף או ביחס לניקוד ההצעה.

1. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם ספקי המסגרת תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות ועד 36 חודשים נוספים במצטבר.
מובהר, כי נתיבי איילון תהא רשאית, על פי שיקול דעת הבלעדי, ובלא שתצטרך לנמק החלטתה, להאריך את תקופת ההתקשרות רק עם חלק מספקי המסגרת בעוד שביחס לחלקם תקופת ההתקשרות לא תוארך, וספקי המסגרת מוותרים בזאת מראש על כל טענה, דרישה או תביעה בעניין זה.

2. תנאי סף:

תשומת לב המציעים מופנית להבהרה מס 2 ולתיקון תנאי הסף.

3. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 5.8.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

4. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.