Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
47-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח על תכנון ו/או ביצוע של פרויקטים הנדסיים ופרויקטי אחזקה (הסכם מסגרת), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז תהא לתקופה של 12 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימו על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון תהא מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1  תנאי סף –  המציע:

2.1.1  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

2.1.2  אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.1.3  בעל מחזור הכנסות שנתי, משירותי ניהול פרויקטים, של 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;

2.1.4  בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.1.5  השתתפות חובה במפגש מציעים;

2.2  תנאי סף –  מנהלי  הפרויקט המוצעים:

יודגש כי בהתאם לסעיף ‎1.6 לעיל, יש להציג מנהל פרויקט שונה ביחס לכל אחד מהמרחבים, כי שני מציעים לא יוכלו להציג את אותו אדם כמנהל פרויקט מטעמם, וכי הצגת אותו אדם כמנהל הפרויקט המוצע מטעם שני מציעים, או יותר, תוביל לפסילת מנהל הפרויקט המוצע.
מנהל פרויקט, המועסק על ידי המציע ביחסי עובד-מעביד, או לחילופין קשור עמו בהסכם התקשרות, שהנו מהנדס אזרחי, כהגדרתו להלן, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.2.1  בעל ניסיון של 7 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2008, במתן שירותי ניהול תכנון (על כל שלביו: שיפוט 1, שיפוט 2 ושיפוט 3) וניהול ביצוע של פרויקטי תחבורה, כהגדרתם להלן.

2.2.2  בעל ניסיון בניהול שלב התכנון (על כל שלביו: שיפוט 1, שיפוט 2 ושיפוט 3) ובניהול שלב הביצוע, של 4 פרויקטי תחבורה לפחות, כהגדרתם להלן, לגביהם מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר:

2.2.3  היקפם הכספי של כל אחד מפרויקטי התחבורה הנו 3,000,000 ₪ לכל הפחות (קבלני, ללא מע"מ).

2.2.4  במהלך 10 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, החלו והושלמו שלבי התכנון והביצוע של 4 פרויקטי תחבורה לפחות.

2.2.5  לפחות 3 פרויקטי תחבורה מתוך 4 פרויקטי התחבורה שהוצגו לצורך הוכחת העמידה בתנאי סף זה, הנם פרויקטי תחבורה מורכבים הכוללים לפחות 4 פרקים ראשיים שונים, כדוגמת: פרק 8 תאורה, פרק 51 סלילה וכיוצ"ב. יובהר כי לעניין זה, פרקי חריגים בחשבון סופי לא יחשבו כפרקים ראשיים.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3.  צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4.  את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.  הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 27.11.2018 עד השעה 12:00 בצהריים.

6.  מפגש מציעים יתקיים ביום 7.11.2018 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל. הנוכחות במפגש המציעים הינה חובה.

7.  נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).