Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) 3/20 לטיפול בפניות ציבור הנוגעות לתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב, עבור חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 12.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
09.02.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
3/20

מכרז ממוכן (מקוון) 3/20 לטיפול בפניות ציבור הנוגעות לתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב, עבור חברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לטיפול בפניות ציבור הנוגעת לתחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 1. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:

 • עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
 • מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), את אנשי הצוות, בהיקף משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
  • מתכנן תחבורה ציבורית ראשי:
   • בעל ניסיון של 7 שנים לפחות החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתכנון תחבורה ציבורית;
   • בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מוסד אקדמי בחו"ל המוכר בארץ;
  • 3 מתכנני תחבורה ציבורית, אשר ביחס לכל אחד מהם מתקיימים התנאים הבאים במצטבר:
   • בעל ניסיון של שנתיים לפחות, החל מיום 1.1.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתכנון תחבורה ציבורית;
   • בעל תואר ממוסד אקדמי מוכר בארץ או מוסד אקדמי בחו"ל המוכר בארץ.
  • אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הינו בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

 1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.
 2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה: https://bids.dekel.co.il/ayalon . (להלן: "כתובת האתר המקוון") המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 3. שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 22.1.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
 4. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 2.2.2020. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
 6. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
 7. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.