Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
1/15

למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת)

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בדיקות מעבדה וקידוחי קרקע לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת), כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-24 חודשים. לנתיבי איילון תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשלוש (3) תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, כך שבכל מקרה תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש (5) שנים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות העבודה, מהותה, היקפה וחשיבותה, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:
2.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה בע"מ או שותפות רשומה);
2.2 המציע הנו מעבדה מאושרת על ידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה בתחום בדיקות בטון ובנוסף בלפחות באחד מהתחומים הבאים: קרקע ודרכים או קרקע וסלילה;
2.3 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.5 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 1,500 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור"– ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 14:00 -9:00 (טלפון 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסכמי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מתאריך 30.4.2015 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים יתקיים ביום 13.4.2015 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
8. ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.