Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) 1/20 לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט דרך ערך ופרויקטים נוספים עבור חברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 03.03.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
07.05.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
1/20

מכרז ממוכן (מקוון) 1/20 לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט דרך ערך ופרויקטים נוספים עבור חברת נתיבי איילון

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לאספקת הטבות למתנדבי פרויקט דרך ערך ופרויקטים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon.

תקופת ההתקשרות: ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

  1. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה למכרז זה, רק מציע העונה, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, על כל התנאים הבאים, במצטבר:

1.1                    הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);

1.2                    הינו בעל ניסיון, בכל אחת מהשנים 2016,2017,2018, בניהול, רכישה ומעקב אחר מימוש הטבות בפועל בלפחות שני בתי עסק בעלי פריסה ארצית ובהיקף של לפחות 2,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) הטבות שמומשו בפועל לכל בתי העסק במצטבר בכל שנה.

1.3                    המציע הינו בעל ניסיון, בכל אחת מהשנים 2016,2017,2018, בניהול, רכישה ומעקב אחר מימוש הטבות בפועל בלפחות שני בתי עסק בעלי פריסה ארצית ובהיקף של לפחות 30,000 הטבות שמומשו בפועל בכל שנה.

1.4                    הינו בעל ניסיון, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו- 2018, באספקת הטבות הניתנות למימוש בלפחות 5 בתי עסק בעלי פריסה ארצית המספקים הטבות בלפחות שניים (2) מהתחומים הבאים: מזון; משקאות; בידור ופנאי; שטיפת רכבים.

1.5                    המציע קשור בהסכם התקשרות עם בית עסק אחד לפחות שהוא בעל פריסה ארצית, שמכוחה המציע מספק לפחות חמש (5) הטבות מתוך ההטבות נשוא כתב הכמויות המצורף כמסמך ג' למסמכי המכרז.

1.6                    אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות ועומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון;

1.7                    בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

  1. צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.
  2. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה: https://bids.dekel.co.il/ayalon. (להלן: "כתובת האתר המקוון") המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
  3. מפגש מציעים. מפגש מציעים (אינו חובה) יתקיים ביום 15.03.2020 בשעה 13:00, במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.
  4. שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד השעה 12:00 ביום 22.03.2020 באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא.
  5. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו עד שעה 12:00 ביום 06.04.2020. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.
  7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
  8. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.