Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

פיתוח והפעלת אפליקציית "נסיעות משותפות" בנתיבים מהירים

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
8/14

חברת נתיבי איילון בע"מ ("המזמינה") מזמינה בזאת קבלת הצעות לפיתוח והפעלת אפליקציית "נסיעות משותפות" בנתיבים מהירים, אשר תופעל בטלפונים חכמים ואשר תוכל לזהות ולקבוע את מספר הנוסעים בכלי רכב הנוסע בנתיב מהיר ולקבוע בהתאם האם יש לפטור או לחייב את כלי הרכב באגרת הנסיעה בנתיב המהיר (או, וככל שהדבר יהיה רלוונטי, לתת לו הנחה).

 

1. רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים:

1.1 תאגיד (חברה או שותפות רשומה) או עוסק מורשה הרשום כדין בישראל;

1.2 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 50,000 ש"ח כמפורט במכרז;

1.3 בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, כדלקמן:

1.3.1 בעל אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, התשכ"א- 1961 וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975. 1.3.2 בעל אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975.

1.3.3 עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

1.4 רכישת מסמכי המכרז (דמי השתתפות במכרז).

 

2. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הדרושים לצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט במסמכי המכרז, וכן את כל יתר האישורים והמסמכים הנדרשים לפי מסמכי המכרז.

 

3. השתתפות במכרז והגשת הצעה במסגרתו מותנים ברכישת מסמכי המכרז בסך של – 500 ש"ח (אשר לא יוחזרו). ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 14.9.2014 ועד ליום 3.11.2014, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00 עד 15:00 בלבד במשרדי החברה ברח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת סבידור), ת"א ("משרדי החברה"). ניתן לעיין במסמכי המכרז גם באתר האינטרנט של החברה בכתובת: http://www.ayalonhw.co.il/michrazim ,תחת הלשונית "מכרזים".

 

4. מפגש מציעים יתקיים ביום 6.10.2014 בשעה 12:00 במשרדי החברה. ההשתתפות במפגש המציעים אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 

5. מציעים שרכשו את מסמכי המכרז רשאים להפנות שאלות הבהרה לחברה עד ליום 10.11.2014 בשעה 15:00. השאלות יישלחו בכתב, באמצעות דוא"ל, לכתובת המצוינת במסמכי המכרז.

 

6. את ההצעות יש להגיש, במעטפה סגורה, במשרדי החברה לפי ההוראות שבמסמכי המכרז, ביום 10.12.2014 עד השעה 12:00 בלבד.

 

7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל או שלא לנהל משא ומתן עם המציעים בהתאם להוראות המכרז.

 

8. התנאים בפרסום זה הם תמציתיים. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של השירותים, התנאים המלאים להשתתפות במכרז ותנאי ההתקשרות עם המציעים הזוכים במכרז. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.