Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 39/19 למתן שירותי גרירה וחילוץ לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 21.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
11.08.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
39/19

מכרז מס' 39/19 למתן שירותי גרירה וחילוץ לחברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי גרירה וחילוץ (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי הסף. רשאים להגיש הצעות למכרז רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
2.2 בעל רישיון עסק למתן שירותי גרירה וחילוץ ממשרד התחבורה;
2.3 בעל ניסיון, החל מיום 1.6.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי גרירה ובמתן שירותי חילוץ, כהגדרתם להלן;
2.4 החל מיום 1.6.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, מחזיק ומפעיל תשעה רכבי גרירה וחילוץ לפחות, אשר לפחות אחד מהם הנו בעל יכול גרירה וחילוץ של רכב במשקל 8 טון לפחות;
2.5 החל מיום 1.6.2017, מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד) לפחות 5 עובדים;
2.6 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, לא נכללה בדו"ח הכספי האחרון של המציע הערת וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני הסקור ו/או השנתי המבוקר העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי';
2.7 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, את טופס הצעת המחיר וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 11.08.2019 עד השעה 12:00, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ.

6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

8. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.