Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא להתממשקות למערכת ניסוי "נעים לירוק 3"

תאריך פרסום המכרז 02.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
03.02.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
21-18

1. כללי
חברת נתיבי איילון בע"מ ("נתיבי איילון") מבקשת לפנות לגורמים המפעילים מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה ו/או פתרונות תשלום עבור שירותי תחבורה לצורך התממשקות למערכת לניסוי נעים לירוק 3 ("הפניה"), כדלקמן:

2. רקע
2.1. נתיבי איילון הינה חברה ממשלתית, העוסקת על פי החלטות ממשלה ומסמכי היסוד שלה בניהול, תכנון וביצוע פרויקטים תחבורתיים.
2.2. בשנת 2010, קיבלה ממשלת ישראל החלטה (מס' 2008) לפיה הוטל על שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים למנות ועדה מקצועית לבחינת מהלך רב שנתי שמטרתו למקד את עיקר נטל התשלומים בעלויות המשתנות בענף הרכב, להגדיל את מקדם המילוי וליצור הפנמה טובה יותר של העלויות המוחצנות על ידי הנוסעים ברכב הפרטי, וכן לבחון כיצד ניתן לבצע את האמור תוך הגנה על הזכות לפרטיות. בין היתר, כללה החלטת הממשלה סמכות לערוך ניסוי שיבחן את המשמעויות השונות של המהלך האמור.
2.3. בעקבות החלטת הממשלה האמורה, החל בראשית שנת 2013, התבצע ניסוי "נעים לירוק 1" שתכליתו לבחון שינויי התנהגות בהרגלי הנסיעה של נהגים "כבדים" ברכב פרטי כתוצאה מתמריצים כספיים. בראשית שנת 2014 החל ניסוי "נעים לירוק 2" שתכליתו לבדוק שינויי התנהגות בקרב משתמשים "קלים" ברכב פרטי. פרטים אודות שני הניסויים ניתן למצוא באתר הניסוי: http://www.goingreen.org.il
2.4. בהמשך לניסויים הקודמים ולשם הסקת מסקנות ברמת התקפות הנדרשת לשם יישום מדיניות שעניינה זיכוי או חיוב בתשלום ועשויה לחול על אזרחים רבים, הוחלט לאחרונה לקיים ניסוי נרחב וממושך במתכונת דומה למתכונת מבצעית – ניסוי "נעים לירוק 3" ("ניסוי נעים לירוק 3" או "הניסוי"). נתיבי איילון מונתה ע"י משרדי האוצר והתחבורה לנהל את ניסוי נעים לירוק 3.
2.5. ניסוי נעים לירוק 3 הינו ניסוי רחב היקף שיכלול כ-100,000 מתנדבים שיגויסו לניסוי בהדרגה. הניסוי ינוהל ויופעל על ידי 3 חברות, שנבחרו לאחרונה במסגרת מכרז מס' 21/18 שפרסמה נתיבי איילון אשר תהיינה אחראיות, בין היתר, על גיוס המתנדבים, ניטור הנסיעות, ועל ביצוע התשלומים למתנדבים (להלן: "המפעילים"). משך הניסוי המתוכנן הנו 10 שנים, והוא צפוי להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2019.
2.6. כחלק מהפלטפורמה התומכת בניסוי נעים לירוק 3, פרסמה נתיבי איילון את מכרז מס' 24/18 לאפיון, פיתוח, הטמעת ותחזוקת מערכת לניסוי "נעים לירוק 3", מכוחו נבחר זה מקרוב נותן שירותים אשר יפתח ויתחזק מערכת ייעודית שנועדה לייצר סטנדרט אחיד בתנאי הניסוי ובמערך הנתונים וכן גמישות מרבית בניהול הניסוי, ואשר תשמש ערוץ התקשורת העיקרי בין המתנדבים המשתתפים בניסוי – בין המפעילים – ובין נתיבי איילון או מי מטעמה (להלן: "מערכת נעים לירוק"). כמו כן, ייתכן כי מערכת נעים לירוק תועמד לרשות הציבור אשר יהיה רשאי לעשות בה שימוש, מעבר למשתתפי ניסוי נעים לירוק 3. נותן השירותים שנבחר כאמור לעיל, צפוי להתחיל בשבועות הקרובים את עבודת פיתוח מערכת נעים לירוק.
2.7. במסגרת פניה זו, מבקשת נתיבי איילון לפנות לגורמים המפעילים מערכות למתן שירותים בתחום התחבורה ו/או פתרונות תשלום עבור שירותי תחבורה הפועלות והקיימות בישראל, לצורך התממשקות למערכת לניסוי נעים לירוק 3.
2.8. המערכות האמורות ישולבו, ככל שניתן, בממשק המשתמש של מערכת נעים לירוק ויספקו למתנדבים בניסוי חלופות נסיעה אופציונאליות, לרבות: מערכות לרכישת כרטיסי נסיעה המאושרים על ידי משרד התחבורה, נסיעה באופניים וקורקינטים שיתופיים, נסיעה שיתופית (carpool), נסיעה בתחבורה ציבורית ועוד, כאשר המערכת תאפשר למשתמש במערכת נעים לירוק זמינות גבוהה לקבלת שירות התחבורה ולביצוע התשלום עבור השירות.
3. תנאים מוקדמים:
3.1. רשאים להגיש מענה לפניה זו גורמים העונים על אחת מבין החלופות המפורטות בעמודה א' או ב' שלהלן:

4. המענה לפניה
במסגרת המענה לפניה, נדרש המשיב לספק מידע כדלקמן:
4.1. פרטי המשיב: שנות פעילות, אנשי מפתח (מנכ"ל, סמנכ"לים ואנשי פיתוח), טכנולוגיות עיקריות עליהן מתבססת פעילות התאגיד.
4.2. תיאור המערכת ואופן ההתממשקות:
4.2.1. תיאור המערכת, השירות ומטרתו;
4.2.2. הערך המוסף של המערכת המוצעת ותרומתה למערכת נעים לירוק ולניסוי;
4.2.3. תחזית השימוש במערכת וקהל היעד העיקרי;
4.2.4. השתלבות עם כלי תחבורה ושירותי תחבורה אחרים, ככל שרלוונטי, ואם כן מהם;
4.2.5. פירוט השירותים המוצעים: תדירות השירות, אמינות השירות, האם נסמך על שירותי תחבורה פנימיים? משתמשי דרך? שירותים אחרים?;
4.2.6. התייחסות לבטיחות השימוש במערכת ובשירותים המוצעים;
4.2.7. הסבר לגבי אופן החיוב והתשלום עבור השירותים ככל שישנו חיוב ואמצעי אכיפה לחיוב עבור חוב/נזק במוצר;
4.2.8. סטטיסטיקת משתמשים כגון, כמות המשתמשים במערכת על בסיס יומי, פיזור גיאוגרפי של המשתמשים במערכת וכו';
4.2.9. הצגת מסכים מהמערכת הקיימת והאם ישנן בקשות מיוחדות לגבי אופן הצגת הנתונים;
4.2.10. צירוף פרטי Public API במידה וקיים;
4.2.11. מדיניות ביטול שירות, מדיניות no show במקרה שהמשתמש הזמין את השירות אך לא דרש לקבלו מסיבה כזו או אחרת;
4.2.12. אחריות וביטוח;
4.2.13. תיאור אופן ההתממשקות למערכת נעים לירוק. ככל שקיימים פיתוחים ישימים ורלוונטיים נוספים יש לפרט גם לגביהם;
4.2.14. הערכת משך ההכנות הנדרשות לצורך הפעלת ההתממשקות למערכת נעים לירוק. ככל שנדרשים פיתוחים על מנת לבצע את ההתממשקות, יש לספק פירוט בנוגע אליהם תוך הערכת משך הזמן שיידרש להשלמתם;
4.2.15. שימושים נוספים ומקבילים הניתנים ליישום מעשי ומידי (לדוגמה, אמצעי לספירת תנועה/ ספירת נוסעים).
4.3. גורמים העונים על התנאים המוקדמים המפורטים לעיל מוזמנים לפנות, יחד עם המסמכים וכל יתר הפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לגב' הדר ויינברגר, באמצעות דוא"ל: hadarw@ayalonhw.co.il, וזאת עד לא יאוחר מיום 3 לפברואר 2019 עד השעה 12:00.
4.4. בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים בקשר עם פניה זו ו/או תנאיה, ניתן לפנות לעו"ד רחלי זילברברג, באמצעות דוא"ל: rachelizz@ayalonhw.co.il.

5. הנחיות כלליות
5.1. המשיבים לפניה מתבקשים לציין מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים במענה שהוגש על ידם והמהווים לדעתם סוד מסחרי. בכפוף לכל דין, נתיבי איילון תשמור בסודיות ולא תגלה ו/או תעביר כל מידע המהווה סוד מסחרי אשר הגיע לרשותה במסגרת פניה זו, למעט לעובדי נתיבי איילון ויועצים מטעמה, אשר המידע כאמור נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם. כן מובהר כי המשיבים לפניה רשאים להגיש מסמכים ואסמכתאות שבהם הושחרו על ידם פרטים שאינם רלוונטיים לפניה זו.
5.2. נתיבי איילון תהא רשאית לפנות לגורמים נוספים ו/או אחרים בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
5.3. נתיבי איילון תבחן את פניות המשיבים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי ולפי כל דין. מובהר כי אינה מתחייבת לאפשר התממשקות לגורמים המשיבים, כולם או חלקם, וכי הנושא ייבחן על ידי נתיבי איילון לפי שיקול דעתה המקצועי והבלעדי בשים לב להשפעות על ניסוי נעים לירוק 3, לרבות לוח הזמנים לביצועו.
5.4. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, וכי אין בפניית נתיבי איילון לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפיה. ההתקשרות, ככל שתתבצע, תכנס לתוקפה רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם מחייב בנוסח שייקבע על ידי נתיבי איילון.
5.5. נתיבי איילון תהא רשאית להתקשר עם המשיבים לפניה זו בהדרגה ובהתאם לקצב התקדמות הניסוי, כך שבשנה הראשונה לביצוע הניסוי תתקשר נתיבי איילון עם חלק מהפונים ובשנה שלאחריה תתקשר נתיבי איילון עם פונים נוספים, והכל בהתאם לשיקול דעתה המקצועי והבלעדי.
5.6. למען הסדר הטוב, מובהר כי למעט אם ייקבע אחרת על ידי נתיבי איילון, כל העלויות הכרוכות בהתאמת המערכת המוצעת על ידי המשיבים לצורך התממשקות למערכת נעים לירוק יחולו על המשיב בלבד.
5.7. למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי נתיבי איילון רשאית לבטל פניה זו בכל עת ומכל סיבה שהיא ובכפוף להוראות כל דין, וכי אין במענה לפניה זו כדי להוות מצג ו/או התחייבות כלשהי מצד נתיבי איילון כלפי מי מבין המשיבים.
5.8. נתיבי איילון תהא רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל משיב לפניה זו או מגופים אחרים, והכל כפי שתראה לנכון.
5.9. נתיבי איילון רשאית לזמן את המשיבים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה המקצועי, לצורך הצגת המענה בפני נציגיה.
5.10. בעצם הגשת המענה לפניה זו, מאשרים המשיבים לנתיבי איילון לעשות שימוש במידע שיימסר על ידם, כולו או חלקו, וזאת למעט ביחס למידע אשר צוין לגביו כי המדובר במידע סודי.
5.11. משיב לפניה זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני, ו/או תביעה ו/או דרישה מאת נתיבי איילון או מי מטעמה ו/או מאת משרד התחבורה בגין המידע שנכלל במסגרת המענה לפניה זו או במסגרת בקשות ההבהרה בעקבותיה ככל שיהיו.
5.12. בעצם הגשת הפניה, המשיבים מצהירים כי הם מסכימים לכל תנאי הפניה, ומוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור בפניה.