Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות בחוזה עם חברת מניב ראשון בע"מ לפינוי קו סניקה וביצוע קו ניקוז, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), בזאת על התקשרות בחוזה עם חברת מניב ראשון בע"מ לפינוי קו סניקה וביצוע קו ניקוז, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.

חוות דעת:

למיטב ידיעת החברה, מניב ראשון בע"מ הנו הספק היחיד היכול לספק לחברה את השירותים הנדרשים, וזאת לאור העובדה כי במסגרת פרויקט חנה וסע ראשל"צ יש צורך לפנות קו סניקה לביוב החוצה את השטח המיועד להקמת החניון וכמו כן לבצע קו ניקוז בצמוד ולאורך קו ביוב מאסף ראשי של עיריית ראשל"צ. חברת מניב ראשון בע"מ מתאגיד המים ראשל"צ אשר בבעלותו קוים אלו, אישרה את התכנון שנעשה ע"י המתכננים מטעם חברת נתיבי איילון בכפוף לכך שהעבודה תתבצע אך ורק על ידה.

היקף ההתקשרות: כ- 3 מלש"ח.

פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-10 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר,  ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.