Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לייצור, אספקה, והצבה של מבנים יבילים לחברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
2/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לייצור, אספקה, והצבה של מבנים משרדיים יבילים ומבנה מרחב מוגן מוסדי יביל לחברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, ביחס למבנים שאינם אופציונאליים, הינה למשך 5 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה מידי נתיבי איילון. מובהר בזאת כי תקופת ההתארגנות והשגת האישורים הנדרשים ובכלל זה לעניין גמר העבודות נכללים במשך תקופת ההתקשרות.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות העבודות, מהותן וחשיבותן, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג ג' – 1 ומעלה בענף 100 וגם בענף 140;
2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;
2.3 בעל תו תקן ISO 9001 בתוקף בתחום מבנים מוכנים;
2.4 יצרן ומשווק מורשה של מבנים יבילים;
2.5 בעל ניסיון משנת 2013 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, כקבלן ראשי, בייצור, אספקה, והצבה של לפחות 10 מבנים יבילים משרדיים, אשר שטחם המצטבר הנו לפחות 400 מ"ר, עבור מזמינים ציבוריים;
2.6 למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 4 מיליון ש"ח (כולל מע"מ) בשנים 2014, 2015 ו-2016;
2.7 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.8 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 80,000 ש"ח (שמונים אלף שקלים חדשים), כמפורט בסעיף 6 לחוברת תנאי המכרז;
2.9 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.10 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודות הנדרשות, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 21.06.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש המציעים יתקיים ביום 05.06.2017 בשעה 13:00 בצהריים. מקום המפגש יהיה במסוף סבידור. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לחברה באמצעות מייל בכתובת ilanh@ayalonhw.co.il או באמצעות פקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי נתיבי איילון ובאתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
9. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
10. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.