Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון ) מס' 15/20 למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס'3 ,פרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס'20)

תאריך פרסום המכרז 06.05.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
31.05.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
15/20

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 15/20

למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' 3, פרויקט הנתיבים המהירים בדרך נתיבי איילון (כביש מס' 20)

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הבטחת איכות במקטע מס' 3, פרויקט הנתיבים המהירים בדרך איילון (כביש מס' 20), כדלקמן:

 1. מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.
 2. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא מיום קבלת צו התחלת העבודה ועד לתום תקופת ביצוע הפרויקט, כמפורט במסמכי המכרז.
 3. תנאי סף: רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
   1. המציע הינו בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות ו/או בקרת איכות בפרויקטי תשתיות תחבורה;
   2. המציע העניק שירותי הבטחת איכות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במסגרתם של שלושה פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ), כאשר לפחות בשני פרויקטים מתוך הפרויקטים הנ"ל הושלם שלב הביצוע.
   3. המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי הבטחת איכות במסגרת פרויקטי תשתיות תחבורה, בכל אחת מהדיסציפלינות הבאות: עפר וסלילה, בטון, גישור, חשמל ותשתיות תקשורת, גינון ופיתוח נופי.
   4. המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחלופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי צוות כמפורט להלן:
     1. מנהל הבטחת איכות –
      1. בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בפרויקטים תחבורתיים;
      2. החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 70,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ).
     2. מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:

     

   5. מהנדס עפר וסלילה –
    1. בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בתחום סלילת כבישים בפרויקטים תחבורתיים;
    2. החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 35,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ).
    3. מהנדס בטון (גשרים ומבני דרך) מהנדס אזרחי העונה על כל הדרישות המפורטות להלן, במצטבר:
     1. בעל ניסיון של 7 שנים לפחות במתן שירותי הבטחת איכות בתחום הקמת גשרים ומבני דרך בפרויקטים תחבורתיים;
     2. החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי הבטחת איכות במסגרתם של שני פרויקטי תשתיות תחבורה לפחות, אשר היקפו הכספי של כל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו למעלה מ- 35,000,000 ₪ (בערכים קבלניים לביצוע, נומינלי, ללא מע"מ).
   1. 2.5      המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה
   2. 2.6    אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
   3. 2.7   בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

 

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.       צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

 •   4.   את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon  
 • המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 • 5.  שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 19.5.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
 •  6.  מפגש המציעים יערך ביום _17.5.2020 המציעים נדרשים לעקוב באתר המכרז המקוון לפרטים נוספים. ההשתתפות במפגש המציעים מומלצת אך אינה חובה.
 • 7.  הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 ביום 31.05.2020 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
 • 8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
 • 9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

 

 • 10. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.