Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה חברת נתיבי איילון בע"מ למתן שירותי ניהול מודלים BIM

תאריך פרסום המכרז
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.05.2023
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה חברת נתיבי איילון בע"מ

 בתחום סביבת  BIM  – מידול מידע הבניין  Building Information Modeling)  

למתן שירותי ניהול  מודלים BIM

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מרעננת את מאגר היועצים והמתכננים שברשותה, ומזמינה בזאת קבלת הצעות מחברות, שותפויות ויחידים להצטרפות למאגרי היועצים והמתכננים של החברה, בהתאם להתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לחברה, כמפורט בסעיף 4 להלן.

  1. אופן הגשת מועמדות להצטרפות למאגר היועצים והמתכננים של החברה מפורט באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.ayalonhw.co.il, תחת לשונית מכרזים והתקשרויות מאגר מתכננים ויועצים (להלן: "אתר האינטרנט"). הצעה שתועבר אל החברה בדרך אחרת ושלא כמפורט באתר האינטרנט, לא תטופל.
  2. בכוונת החברה לעדכן באופן הדרגתי, ומעת לעת, את ההתמחויות ותתי ההתמחויות הנדרשים לה, ולפתוח מעת לעת את אתר האינטרנט להגשת הצעות להתמחויות ותתי התמחויות אלה.
  3. תחום ההתמחות ותת ההתמחות אשר ביחס אליהם מבקשת החברה לקבל הצעות במועד זה הנו:

סביבת  BIM  

  מנהל מודל מערכת BIM  

כאמור לעיל, החברה תפרסם את המועדים להגשת הצעות להתמחויות/תת התמחויות נוספים.

  1. תנאי הסף בכל התמחות/תת התמחות מפורטים באתר האינטרנט.
  2. מועמד רשאי להגיש את הצעתו ביחס לתחום התמחות/תת התמחות אחד או יותר, לפי שיקול דעתו.
  3. מובהר, כי אין בהליך זה ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי להבטיח ליועץ ו/או למתכנן המצטרף התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ ו/או מתכנן שהצטרף למאגר החברה.
  4. את תנאי ההליך המפורטים וכן הסברים מפורטים בדבר הגשת ההצעות והמסמכים הנדרשים מן הפונים, ניתן למצוא באתר האינטרנט. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור באתר האינטרנט, יגבר האמור באתר האינטרנט.
  5. בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים, ניתן לפנות לתיבה ייעודית באמצעות כתובת מייל Maagarim@ayalonhw.co.il.