Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם חברת Anthony Best Dynamics Ltd כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 14.12.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
03.01.2021
18:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על Anthony Best Dynamics Ltd. (ח.פ. 165822) (להלן: "הספק") כספק יחיד לענין רכישת ציוד מדידה וניסויים מתקדם בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן: "חוות הדעת").

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי הספק הינו הגורם היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה ל- 3 שנים עם זכות ברירה לשנתיים נוספות

סכום ההתקשרות המשוער הינו כ כ-5 מלש"ח.

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל orb@ayalonhw.co.il לידי אור ברוך, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות והציוד המסופק מטעמו והתאמתו למתן הציוד הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בענין ותתן את החלטתה.