Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מתן שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות ניקיון ואחזקת כבישים, גינון ומתקני דרך בכביש מס' 20

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
28/15

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות ניקיון ואחזקת כבישים, גינון ומתקני דרך בכביש מס' 20, באתרי עבודה שונים של נתיבי איילון ובכבישים אחרים המצויים באחזקתה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל-36 חודשים. לנתיבי איילון תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות לשתי (2) תקופות נוספות בנות שנה אחת כל אחת, כך שבכל מקרה תקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על חמש (5) שנים.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות, חשיבות ומהות השירותים נשוא המכרז, רשאי להגיש הצעה מציע אשר רכש את מסמכי המכרז והעונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון בלפחות 5 מתוך 10 השנים האחרונות, כקבלן ראשי, בפיקוח ו/או בניהול פרויקטי תשתיות תחבורה בעבור גופים ציבוריים, אשר במהלך 10 השנים האמורות העניק שירותי ניהול ו/או פיקוח בלפחות 3 פרויקטי תשתיות תחבורה, כאשר היקפו הקבלני של כל אחד מהפרויקטים האמורים הינו 30 מיליון ₪ (לפני מע"מ) לכל הפחות;
2.3 מעסיק בעצמו או לחילופין קשור בהסכם התקשרות עם צוות של חמישה מפקחים, בהיקף המשרה הנדרש במפרט המצורף כמסמך ג' למכרז זה לפחות. כל אחד מצוות המפקחים יעמוד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.3.1 מפקח גינון והשקיה
2.3.1.1 בעל השכלה ממוסד מוכר בארץ או בחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: אגרונומיה ו/או אדריכלות נוף ו/או הנדסאות נוף ו/או טכנאות נוף;
2.3.1.2 בעל ניסיון של לפחות 5 מתוך 10 השנים האחרונות בניהול ו/או פיקוח על אחזקת שטחי גינון ציבורי, בהיקף ממוצע של 100 דונם לפחות בכל שנה.
2.3.2 מפקח תאורה וחשמל
בעל השכלה ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל בתחום הנדסת חשמל (מהנדס חשמל מוסמך), המחזיק ברישיון חשמלאי-מהנדס תקף בהתאם לתקנות החשמל (רשיונות), תשמ"ה-1985, ואשר הינו בעל ניסיון של לפחות 5 מתוך 10 השנים האחרונות בביצוע ו/או בניהול ו/או בפיקוח על עבודות הקמה ו/או אחזקת מתקני תאורה וחשמל ציבוריים, בהיקף ממוצע של 1,000 פנסי תאורה לפחות בכל שנה.
2.3.3 מפקח גשרים ומבני דרך
מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים בתחום הנדסת המבנים, אשר הינו בעל ניסיון של לפחות 5 מתוך 10 השנים האחרונות בביצוע ו/או בניהול ו/או בפיקוח על עבודות להקמת ו/או אחזקת גשרים ומבני דרך, אשר במהלך 10 השנים האמורות, ביצע ו/או ניהל ו/או פיקח על עבודות להקמת ו/או אחזקת 5 גשרים לפחות, בעלי שטח מיסעה של 1,000 מ"ר לפחות כל אחד.
2.3.4 מפקח הסדרי תנועה
2.3.4.1 מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים, אשר הינו בעל ניסיון של לפחות 5 מתוך 10 השנים האחרונות בניהול ו/או בפיקוח על עבודות הסדרי תנועה בדרכים מהירות ו/או בינעירוניות;
או –
הנדסאי הנדסה אזרחית ו/או טכנאי הנדסה אזרחית, אשר הינו בעל ניסיון של לפחות 10 מתוך 15 השנים האחרונות בניהול ו/או בפיקוח על עבודות הסדרי תנועה בדרכים מהירות ו/או בינעירוניות;
2.3.4.2 בעל ניסיון בניהול ו/או בפיקוח על עבודות הסדרי תנועה בדרכים מהירות ו/או בינעירוניות, בלפחות ארבעה פרויקטים אשר בוצעו בעשר השנים האחרונות;
2.3.4.3 בעל תעודת הסמכה כ"יועץ בטיחות בתנועה" בתוקף מטעם חברת נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ.
2.3.5 מפקח סלילה
2.3.5.1 מהנדס אזרחי רשום בפנקס המהנדסים, אשר הינו בעל ניסיון של לפחות 5 מתוך 10 השנים האחרונות בביצוע ו/או בניהול ו/או בפיקוח על עבודות סלילה בדרכים מהירות ו/או בינעירוניות;
או –
הנדסאי הנדסה אזרחית ו/או טכנאי הנדסה אזרחית, אשר הינו בעל ניסיון של לפחות 10 מתוך 15 השנים האחרונות בניהול ו/או בפיקוח על עבודות סלילה בדרכים מהירות ו/או בינעירוניות.
מובהר, כי ככל שהמציע קשור בהסכם עם מי מאנשי הצוות המפורטים לעיל, על המציע לצרף עותק מהסכם ההתקשרות החתום עימם.
2.4 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 100,000 ש"ח, כמפורט במסמכי המכרז;
2.5 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:
2.5.1 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2014;
2.5.2 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7 השתתפות במפגש מציעים – חובה.
הגדרות:
"פרויקטי תשתיות תחבורה" – פרויקט הנדסה אזרחית בתחום כבישים ו/או גשרים ו/או מבני דרך ו/או מנהרות ו/או מסילות ברזל אשר בוצע בישראל;
"מתקני תאורה וחשמל ציבוריים" – מתקני תאורת כבישים ו/או רחובות, לרבות מתקני ו/או מערכות החשמל הנלוות, אשר מצויים בבעלות ו/או באחזקת ו/או באחריות גוף ציבורי (כהגדרתו להלן);
"דרכים מהירות" – כמשמעות המונח "דרך מהירה" בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
"דרכים בינעירוניות" – כמשמעות המונח "דרך בינעירונית" בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;
"הסדרי תנועה" – אמצעי עזר להכוונת ו/או הסדרת התנועה, כגון: שלטים, תמרורים, סימוני צבע על פני הכביש, מעקות בטיחות, התקנים סופגי אנרגיה;
"גופים ציבוריים" – רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, לרבות זכייני מערכות תחבורה ציבוריות.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. תשומת לב המציעים מופנית לכך שאת מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש החל מיום רביעי 16.12.15, תמורת תשלום של 1,200 ש"ח (אשר לא יוחזר), אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).
5. מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 7.2.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים יתקיים ביום 24.12.15 בשעה 11:30. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
8. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).
11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.