Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

ביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות בפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (הסכם מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
17/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות איתור וגישוש לגילוי מערכות תת קרקעיות בפרויקטים שונים המבוצעים על ידה בכל אזורי הפעילות של החברה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לשנה אחת (12 חודשים). לנתיבי איילון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהיה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע (4) תקופות נוספות בנות שנה נוספת (12 חודשים) כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות העבודה, מהותה, היקפה וחשיבותה, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים במצטבר:
2.1 בעל ניסיון משנת 2012 ועד המועד האחרון להגשת הצעות בביצוע עבודות איתור, חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות ללא הרס (לא כולל גישושים פיזיים) באמצעות ציוד אלקטרומגנטי ייעודי, ראדאר חודר קרקע ומערכות ייעודיות לשאיבת עפר, עבור גוף תשתיות בישראל, בהיקף כספי מצטבר של 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון ש"ח) (ללא מע"מ) לפחות, ובהיקף כספי של לא פחות מ- 750,000 ₪ (שבע מאות וחמישים אלף ש"ח) (ללא מע"מ) בשנה בכל אחת מהשנים 2012, 2013, 2014 ו-2015;
2.2 הנו הבעלים של ציוד אלקטרומגנטי ייעודי לאיתור תשתיות, דיטקטור, ראדאר חודר קרקע וכן בעל זכויות בעלות/חכירה/שימוש במערכת ייעודית לשאיבת עפר;
2.3 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם מודד מוסמך, בעל ניסיון של 5 שנים לפחות, באיסוף נתוני תשתיות תת קרקעיות והכנת תכניות עדות;
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 המציא ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בסכום של 100,000 ₪ (מאה אלף ש"ח);
2.7 השתתפות חובה במפגש מציעים.
הגדרות והבהרות:
א. "גוף תשתיות" – כגון: נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רכבת ישראל, נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ, נתיבי איילון, חברת כביש חוצה ישראל בע"מ, מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ, יפה נוף תחבורה תשתיות ובנייה בע"מ, קצא"א, תש"ן, קמ"ד, נתג"ז, מקורות, חברת החשמל, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, רשויות ניקוז, משרדי ממשלה, חברות תקשורת, זכייני מערכות תחבורה ו/או תחבורה ציבורית וכד';
ב. "מערכת ייעודית לשאיבת עפר" – מערכת ייעודית לשאיבת עפר, המורכבת על רכב, בעלת הספק שאיבה של 50 כח סוס לכל הפחות, ובעלת יכולת פינוי אויר של 25 מ"ק לדקה לכל הפחות;
ג. על הניסיון המוצג בעבודות איתור, חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות לכלול עבודות שמהותן עבודות איתור, חישוף ומיפוי תשתיות תת קרקעיות, ולא עבודות נרחבות וכלליות הכוללות בתוכן, בין היתר, עבודות איתור, חישוף ומיפוי.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מנגנון פסילה. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שהצעות הכוללות אחוז מבוקש מתוך המחירון שהנו נמוך מ-85% מממוצע האחוזים המבוקשים מתוך המחירון (שהוצעו במסגרת ההצעות שעמדו בתנאי הסף), ייפסלו אוטומטית, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
5. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) החל מיום 22.9.2016, אצל מזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 6.11.16 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. מפגש מציעים יתקיים ביום 27.9.16 בשעה 11:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה בפקס שמספרו ¬¬¬¬03-6931234 לפחות 24 שעות קודם למועד הפגישה.
8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).