Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע סקר נוסעים באוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב – סקר פיילוט

תאריך פרסום המכרז 02.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
4-19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע סקר נוסעים בקווי האוטובוסים באזור מטרופולין תל אביב-סקר הפיילוט, כדלקמן:

1.  תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים המבצעים תהא לתקופה של 9 חודשים מהמועד בו ייחתם הסכם ההתקשרות עימם על ידי נתיבי איילון. לנתיבי איילון ניתנת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספת, בנות עד שנה כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים, במצטבר:
1.1  עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
1.2  החל מיום 1.1.2011 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ביצע לפחות 10 סקרי שדה אשר כל אחד מסקרי השדה כלל  1000 שאלונים לפחות, כל שאלון כלל 10 שאלות לפחות ואיסוף המידע בכל אחד מסקרי השדה בוצע באמצעות 10 סוקרים לפחות;
1.3  מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, לפחות עם שלושה אנשי צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומדים בתנאים המפורטים להלן, במצטבר:
1.3.1  מנהל הפרויקט: בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול סקרים במהלכן ניהל לפחות 5  סקרי שדה בתחום התחבורה, כאשר כל אחד מהם כלל צוות של לפחות 10 סוקרים ולפחות 1,000 שאלונים;
"ניהול סקר" לעניין זה כולל את כל שלבי ביצוע סקר הפיילוט המפורטים בסעיף 1.8 לחוברת תנאי המכרז.
1.3.2   אחראי עבודת שדה וסוקרים: בעל ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול עבודת השטח של סקרים, במהלכן ניהל את עבודת השטח של 3  סקרי שדה לפחות, אשר כל אחד מהם כלל גיוס, הדרכה וניהול צוות של 10 סוקרים לפחות;
1.3.3   אחראי בקרה: בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בביצוע סקרים שכללו ניהול ובקרה על עבודת השדה, תמיכה בפעילות הסוקרים, ובקרה על איכות הנתונים שהתקבלו בשטח (בדיקות של שלמות וסבירות הנתונים) במהלכן ביצע 5 סקרי שדה לפחות, כאשר לפחות שלושה מהם כללו 500 שאלונים לפחות, שכל שאלון כלל 10 שאלות לפחות, ובכל אחד מחמשת סקרי השדה  הועסקו בו זמנית 10 סוקרים לפחות.
אחראי הבקרה יהא אחראי על ביצוע בקרות על עבודת הסוקרים בשטח, על תמיכה בניהול צוות הסוקרים ועל בקרה על סבירות ושלמות הנתונים שהתקבלו בשטח.
1.4   בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע של 500,000 ש"ח לפחות לשנה (כולל מע"מ), בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז;
1.5   בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 28.2.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

6. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

חוברת תנאי מכרז_16

הסכם_24