Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ייעוץ לוחות זמנים לפרויקטי חברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז מסגרת)

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
27/16

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ לוחות זמנים לפרויקטי נתיבי איילון, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, מהותם והקשיים הכרוכים בביצועם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 בעל ניסיון של 5 שנים לפחות במהלך 15 השנים האחרונות במתן שירותי ייעוץ לוחות זמנים;
2.3 מעסיק בעצמו, או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם מנהל צוות, בהיקף של משרה מלאה, העומד בתנאים המפורטים להלן:
2.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל בהנדסה;
2.3.2 בעל ניסיון של 10 שנים לפחות במהלך 15 השנים האחרונות, במתן שירותי ייעוץ לוחות זמנים, במסגרת פרויקטי תשתיות שהיקפם הכספי המצטבר הנו 500 מיליון ש"ח לפני מע"מ (נומינאלי) לפחות, ובלבד שלפחות פרויקט תשתיות אחד הנו בהיקף כספי של 200 מיליון ש"ח לפני מע"מ (נומינאלי) לפחות.
2.3.3 בעל ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות במתן שירותי הכנת חוות דעת לבתי משפט בנושא לוחות זמנים, במהלכן הכין לפחות חוות דעת אחת;
2.3.4 בעל ניסיון במהלך 5 השנים האחרונות במתן שירותי כתיבת מפרטי לוחות זמנים לפרויקטי תשתיות, במהלכן כתב לפחות מפרט לוחות זמנים אחד לפרויקט תשתיות;
2.3.5 בעל ידע בדרישות PMBOK לניהול לוחות זמנים וסיכונים.
2.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.6 השתתפות חובה במפגש מציעים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי החברה בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 9:00-14:00 (טלפון: 03-6931207). המסמכים כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז שייאסף מהחברה כאמור לעיל בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 22.12.2016 עד השעה 12:00 בצהריים.
6. מפגש המציעים יתקיים ביום 06.12.2016 בשעה 12:00. מקום המפגש יהיה במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המציעים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש, בכתב, ולהעביר אותן לנתיבי איילון לכתובת מייל dorone@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו 03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד מפגש המציעים.
7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של נתיבי איילון, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
8. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
9. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).