Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לאיתור, הקמה, הפעלה וניהול של אתרי ניסוי לתחבורה חכמה ורכבים אוטונומיים

תאריך פרסום המכרז 26.05.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
23.06.2023
12:00
סטטוס
סגור

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") פונה בזאת לקבלת הצעות לניהול משא ומתן לאיתור, הקמה, הפעלה וניהול של אתרי ניסוי לתחבורה חכמה ורכבים אוטונומיים (להלן: "הפנייה"), כדלקמן:

1. נתיבי איילון הנה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה.

2. תחום התחבורה החכמה ובניית טכנולוגיות ופתרונות בתחום רכבים אוטונומיים – Autonomous Vehicles (AV) צובר תאוצה רבה בשנים האחרונות בעולם כולו וכן בישראל, וכיום פועלות בישראל מאות חברות הזנק אשר עוסקות בפיתוח טכנולוגיות שונות בתחום, אשר במסגרת פעילותן נדרשות לקיים ניסויים באופן בטוח.

3. לצורך כך, הקימה נתיבי איילון מרכז ניסויים לרכב אוטונומי ותומך תחבורה חכמה ("מרכז הניסויים"). במסגרת פעילות זו וכחלק בסיסי מפעילות מרכז הניסויים, מבצעת נתיבי איילון מאמץ תמידי לאיתור, הקמה, הפעלה וניהול של אתרים/שדות ניסוי/מתקני ניסוי ברחבי הארץ, חלקם קבועים וחלקם זמניים, המהווים אתר לביצוע ניסויים. זאת, על מנת שתתאפשר בחינה רחבה של תרחישים, טכנולוגיות ומדרגות אוטונומיות שונות על ידי נסייני תחבורה חכמה מהארץ והעולם.

4. כאמור לעיל, מרכז הניסויים מיועד לשמש אגד אתרים רב תכליתיים אשר ישמשו לבחינת אלמנטים שונים בתחום התחבורה החכמה, ובין היתר:
a. בחינה והדגמה של קונספטים בתחום תחבורה חכמה (רמזורים חכמים, מערכות שו"ב לתחבורה חכמה וכד').
b. בחינה של טכנולוגיות בתחום התחבורה החכמה ו- AV – מתת מערכת בודדת בחומרה (סנסור אוסף לדוגמא), חבילות תוכנה, יכולת נהיגה אוטונומית ועוד.
c. בחינת רמות אוטונומיות שונות של רכבים.
d. בחינה במגוון מתארים כגון דרך בינעירונית, אזורים עירוניים, סימולציות של תרחישים שונים, כגון תאונות ואירועי חירום.
e. בדיקת רכבים אוטונומיים למטרות פיתוח – כגון ניסוי כביש ישר, עקומות, מנהרה, איסוף מידע למול "מטרות", אובייקטים המונחים לאורך המסלול וכו'.
f. בדיקות רכבים אוטונומיים למטרות אישור בטיחות ורגולציה.
g. ביצוע אירועי הדגמה.

5. פניה פומבית לניהול משא ומתן:
a. נתיבי איילון פונה בזאת בהזמנה פומבית לניהול משא ומתן ("הפניה/ההליך") לבעלי זכות בעלות ו/או חכירה ו/או שימוש בשטחי מקרקעין אשר להם תכונות מתאימות לשמש שדות ניסויים בתחבורה חכמה וניסויים ברכבים אוטונומיים ("הנכס"), שביכולתם להתקשר עם נתיבי איילון ולהעניק לה זכויות בנכס, והכל בהתאם להוראות המפורטות בפניה זו להלן.
b. החברה, לאחר בחינת השטחים הפוטנציאליים וקיום הליך סינון והערכת איכות השטחים בשים לב לייעוד השטח, גודלו, מיקומו, זמינותו, השימושים האפשריים בו והתשתיות בו וכן המפורט במסמך זה להלן, תנהל משא ומתן בדבר התמורה, אפשרות השקעה בנכס ומתווה ההשקעה כאמור לשם פיתוח והתאמתו של הנכס לצרכי החברה ("מתווה התמורה/ההשקעה").
c.ככל שהמשא ומתן בין החברה למשיב לפניה יאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להתקשר בהסכם מחייב לקבלת זכויות בנכס (ובהסכמים נלווים אחרים לפי הצורך, כפי שתקבע החברה) החברה תבצע התקשרות כאמור בהתאם להוראות מסמכי ההליך ולהוראות כל דין.

6. לוח זמנים לתכנון הניסוי, ביצועו וניתוח ממצאיו:
a. יש להגיש את המענה לפנייה, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לאלדי שחם באמצעות דוא"ל: eldads@ayalonhw.co.il, וזאת עד לא יאוחר מיום -23/06/2019 בשעה 12:00.
b. בכל מקרה של אי בהירות ו/או לצורך שאלות ובירורים, ניתן לפנות לראש אגף ניסויים ושילוב תחבורה חכמה בחטיבת הטכנולוגיות: אלדי שחם, בדוא"ל: eldads@ayalonhw.co.il, וזאת עד לא יאוחר מיום -23/06/2019 בשעה 12:00.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא, וכי אין בפניית החברה לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפי החברה. ההתקשרות עם החברה, ככל שתתבצע, תכנס לתוקפה רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם התקשרות מחייב על ידי מורשי החתימה של החברה. החברה רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.