Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 29/19 למתן שירותי ייעוץ, ליווי ובקרת תכנון קונסטרוקציה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 21.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
12.09.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
29/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי בקרה, ייעוץ וליווי תכנון בתחום הקונסטרוקציה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת
2. תנאי סף:
תנאי סף כלליים למציע
1.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
1.2 ערך והשלים, החל מיום 1.1.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, תכנון קונסטרוקציה של לפחות 4 (ארבעה) גשרים בעלי שטח מסעה של 2,000 מ"ר לפחות (כל גשר);
1.3 המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים), לפחות 3 (שלושה) עובדים מקצועיים (בנוסף למנהל הבקרה המוצע), בעלי 5 (חמש) שנות ניסיון לפחות, כל אחד, בתכנון קונסטרוקציה;
1.4 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
1.5 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף – מנהל בקרת התכנון
1.6 מועסק ע"י המציע כשותף/בעלים במציע או כעובד שכיר בכיר במציע, (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור עם המציע בהסכם התקשרות בלעדי (לפיו הוא מחויב לעבוד עם המציע בלבד) אשר יעמוד בתוקפו למשך תקופה של שנתיים לפחות מיום ההכרזה על המציע כזוכה במכרז זה;
1.7 מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח- 1958 (להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים"), בעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף, העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
1.7.1 בעל ניסיון של 15 (חמש-עשרה) שנים לפחות בתכנון מבנים לתשתיות;
1.7.2 החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, ערך והשלים תכנון של מסעות גשרים שיצאו לביצוע, בגודל של לפחות 10,000 (עשרת אלפים) מ"ר.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
5. מפגש מציעים יתקיים בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון. הודעה מתאימה תישלח למשתתפים.
6. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 12.8.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: rachelizz@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז
7. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 12.9.2019 עד השעה 12:00.
8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.