Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

פניה לקבלת הצעות לשכירת משרדים בעיר חיפה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 23.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
07.03.2019
0:00
סטטוס
סגור

פניה לקבלת הצעות לשכירת משרדים בעיר חיפה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה ממשלתית (להלן: "המזמינה"), מבקשת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר חיפה אשר ישמשו כמשרד לשלוחת מערך המיעוטים שהקימה החברה בצפון, (להלן: "המשרדים").
1.שטח המשרדים ברוטו יהא בין 100 מ"ר עד ל- 200 מ"ר.
2.המשרדים ימצאו בתחום המוניציפאלי של העיר חיפה, במיקום מרכזי בעיר.
3.ייעוד המשרדים יהיה כזה המתאים לצורך שימוש משרדי.
4.המשרדים יהיו מחולקים ל-5 חדרים נפרדים לכל הפחות המצויים יחד באותו מתחם (לא חדרים נפרדים בבניין או בקומה) ויכללו מטבחון.
5.המשרדים יהיו בעלי נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית, חניות זמינות בקרבתם וגישה לאנשים עם מוגבלויות.
6.המשכיר יידרש לפרט במסגרת הצעתו את מספר החניות הזמינות למשרדים ואת מידת קרבן לבניין בו מצויים המשרדים את קיומם של שירותי שמירה אחזקה וניקיון בבניין ואת זמינות המשרדים (המועד המוצע למסירתם).
7.המשרדים יימסרו לחברה כשהם עומדים בכל החוקים והתקנות של הרשויות הממלכתיות, העירוניות וכל הרשויות המוסמכות האחרות, על פי כל דין.
8.המשרדים ימסרו במצבם AS-IS במועד הגשת ההצעות למכרז. החברה תהא רשאית לערוך התאמות במשרדים על חשבונה ובתיאום עם המשכיר.
9.מובהר בזה, כי המזמינה לא תשלם דמי תיווך.
10.המשכיר יידרש להמציא את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, כתנאי להתקשרות עמו.
11.אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, ואם וככל שתתבצע התקשרות היא תתבצע בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 ותקנותיו ובהתאם להנחיות ועדת המכרזים של המזמינה. למען הסר ספק מובהר, כי אין בפניית המזמינה לגורם כזה או אחר בכדי להקנות לו כל זכות משפטית כלפי המזמינה, וכי ההתקשרות עם המזמינה תכנס לתוקפה רק בכפוף ולאחר חתימת הסכם התקשרות מחייב על ידי מורשי החתימה של המזמינה.
12.המזמינה רשאית לבטל את ההליך בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא, ובכלל זה בשל אילוצים תקציביים.
13 ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, למשך 90 ימים. המזמינה תהא רשאית לבקש מהמשתתפים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם לתקופות נוספות.
14.המזמינה תהא רשאית לפנות למשתתפים (או מי מהם) ו/או לצדדים שלישיים בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות או בבקשה לקבלת נתונים ומסמכים נוספים, כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן. תגובת המשתתפים תצורף להצעה ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.
15.יש להגיש פרטים בגין המשרדים המוצעים יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כפי שפורטו לעיל למר עידו דרופיבסקי, במייל :Idod@ayalonhw.co.il, עד ליום7.03.2019 .
16.ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות פניה זו יהיו חתומים בחתימה מלאה של מורשי החתימה מטעם המשתתף.

בברכה,