Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 36/19 לרכישת ביטוחים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 13.05.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
06.06.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
36/19

מכרז מס' 36/19 לרכישת ביטוחים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות למערך הביטוחים הנדרש עבורה לתקופת ביטוח שתחל מיום 1.7.2019 ותבוא לכדי סיום ביום 30.6.2020, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: לנתיבי איילון ניתנת אופציה להארכת תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה, ללא שינוי בפרמיה ו/או בתנאי הכיסוי הביטוחי, בארבע תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, וזאת באם שיעור התביעות (משולמות ותלויות) השנתי לא יעלה על 60% מסך הפרמיה (בהתייחס לכל אחת מתקופות ההארכה).

2. תנאי הסף
רשאי להגיש הצעה מציע אשר עומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1. המציע הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.
2.2. המציע הינו חברת ביטוח בעלת רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) תשמ"א- 1981 והתקנות שהותקנו על פיו בענף הביטוח האלמנטרי, בכל הענפים כמפורט בסעיפים 1.3.1.1-1.3.1.9 לחוברת תנאי המכרז.
2.3. מחזור הפרמיות השנתי של המציע בביטוח עבודות קבלניות היה לכל הפחות 50,000,000 ₪ (חמישים מיליון שקלים חדשים) [לא כולל מע"מ] במהלך שנת 2018.
2.4. המציע בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
2.5. המציע צירף להצעתו את כל פוליסות הביטוח בנוסח אשר נקבע להם במפרט והמצורף כמסמך ב' למסמכי המכרז, חתומות על ידו כדין.
יובהר, כי הצעת מציע אשר אינה כוללת פוליסות ביחס לכל אחד מהמפרטים המצוינים בסעיפים 1.3.1.1-1.3.1.9 לחוברת תנאי המכרז, או הצעה הכוללת פוליסה בנוסח שונה מהנוסח אשר נקבע במפרט, תיפסל.
2.6. המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.7. המציע קשור בהסכם התקשרות שיעמוד בתוקף לכל אורך תקופת הביטוח כהגדרתה במכרז, ולרבות תקופת האופציה עם סוכן ביטוח ("הסוכן") שיועמד לרשות נתיבי איילון, והעומד בתנאי הסף המפורטים להלן:
2.7.1.1. הסוכן הינו בעל רישיון סוכן בענף הביטוח האלמנטרי;
2.7.1.2.הסוכן הינו בעל ניסיון מוכח בענף הביטוח האלמנטרי ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז;
2.7.1.3. ב-5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, הסוכן מקיים קשר קבוע ורציף לכל אורך התקופה עם 3 חברות ביטוח לפחות בענף הביטוח האלמנטרי;
2.7.1.4. הסוכן מעסיק 2 עובדים קבועים לפחות לסילוק תביעות בענף הביטוח האלמנטרי;
2.7.1.5. הסוכן בעל מחזור פרמיות של לפחות 1 מיליון ₪ (ללא מע"מ) בענף עבודות קבלניות בכל אחת מהשנים 2016, 2017, 2018;
2.7.1.6. הסוכן לא הוצג כסוכן הביטוח המוצע בהצעה של מציע נוסף.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח הפוליסות הנדרשות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 21.5.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל karins@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון, לא יאוחר מיום 6.6.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10.מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.