Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא 28/23 לקבלת הצעות לביצוע מחקר ניידות אקדמי בנושא קשרי גומלין בין תחבורה לשימושי קרקע עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 08.05.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.07.2023
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא 28/23 לקבלת הצעות לביצוע מחקר ניידות אקדמי בנושא קשרי גומלין בין תחבורה לשימושי קרקע עבור חברת נתיבי איילון בע"מ


1. חברת נתיבי איילון בע"מ, חברה ממשלתית (להלן: "החברה"), מבקשת לקבל הצעות לביצוע מחקר ניידות אקדמי בנושא "קשרי גומלין בין תחבורה לשימושי קרקע". 
2.  על תהליך קבלת ההצעות ובחינתן, ועל ההתקשרות עם המציע הזוכה יחולו התנאים הכללים המפורטים בפניה זו.
3. את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.
4. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 28.05.2023 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד ההליך באתר המקוון  תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.
5.הגשת מענה לפניה. את הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 10.07.2023 עד השעה 12:00, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד ההליך באתר המקוון. להסרת ספק יודגש כי הגשת המענה תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת מענה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).
6.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.