Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 74/19 למתן שירותי תכנון קונסטרוקציה (מכרז מסגרת) עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 31.07.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
31.10.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
74/19

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון בתחום הקונסטרוקציה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ, כדלקמן:

1. חלוקה לקטגוריות:
בכוונת נתיבי איילון לבחור עד 20 מציעים זוכים אשר יעמדו בתנאי הסף הקבועים למכרז ויוכרזו כזוכים במכרז, וזאת בחלוקה לשתי קטגוריות כדלקמן:
1.1.1 קטגוריה א': בקטגוריה זו נכללים שירותי תכנון לפרויקטים הכוללים תכנון קירות, מעבירי מים ומעברים תת קרקעיים (להלן: "קטגוריה א"');
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 10 מציעים זוכים.
1.1.2 קטגוריה ב': בקטגוריה זו נכללים שירותי תכנון לפרויקטים הכוללים בנוסף לשירותים הכלולים בקטגוריה א', גם שירותי תכנון גשרים (להלן: "קטגוריה ב'")
בקטגוריה זו ייבחרו על ידי נתיבי איילון – עד 10 מציעים זוכים.
2. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 24 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 3 שנים נוספות במצטבר.
3. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעות למכרז זה רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות, כל התנאים הבאים (בחלוקה לפי הקטגוריות אליהן מגיש המציע את הצעתו), במצטבר:
3.1 תנאי סף כלליים ביחס למציע (נדרש לכלל המציעים)
3.1.1 המציע הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
3.1.2 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
3.1.3 המציע בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
3.1.4 מציע, שהוא ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם הורשעו ביותר משתי (2) עבירות כאמור – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
לצורך סעיף ‎זה: "הורשע" ו – "בעל זיקה" – כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976;
מובהר, כי החברה תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר לא התקיים בו התנאי המקדמי הנקוב בסעיף ‎2.1.4 לעיל, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות סעיף 2ב(ב1)(1) לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
3.2 תנאי סף לצורך קטגוריה א' – תכנון קירות, מעבירי מים ומעברים תת-קרקעיים:
3.2.1 הבעלים ו/או שותף במציע הינו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים") ובעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף;
3.2.2 המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים), לפחות 2 (שני) עובדים מקצועיים (בנוסף למהנדס הקונסטרוקציה המוצע), בעלי 3 (שלוש) שנות ניסיון לפחות, כל אחד, בתכנון קונסטרוקציה;
3.2.3 המציע בעל ניסיון, החל מיום 01.01.2014 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז כדלקמן:
3.2.3.1 המציע ערך והשלים תכנון של לפחות 4 (ארבעה) פרויקטי תשתיות תחבורה בהם תוכננו קירות בגובה של מעל 8 (שמונה) מטרים;
3.2.3.2 המציע ערך והשלים תכנון של לפחות 4 (ארבעה) פרויקטי תשתיות תחבורה בהם תוכננו מעבירי מים ארגזיים;
3.2.3.3 המציע ערך והשלים תכנון של לפחות 4 (ארבעה) פרויקטי תשתיות תחבורה בהם תוכננו מעברים תת-קרקעיים.
3.2.4 המציע נדרש להציג מהנדס קונסטרוקציה העונה על התנאים הבאים:
3.2.4.1 מהנדס הקונסטרוקציה מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע;
3.2.4.2 מהנדס הקונסטרוקציה בעל ניסיון של 7 (שבע) שנים לפחות בתכנון קונסטרוקציה.
3.3 תנאי סף נדרשים לצורך קטגוריה ב' – תכנון גשרים:
3.3.1 הבעלים ו/או שותף במציע הינו מהנדס אזרחי הרשום בפנקס המהנדסים, כהגדרתו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים") ובעל רישיון מהנדס אזרחי בתוקף;
3.3.2 המציע מעסיק בעצמו, ביחסי עובד-מעביד (כשכירים), לפחות 3 (שלושה) עובדים מקצועיים (בנוסף למהנדס הקונסטרוקציה המוצע), בעלי 5 (חמש) שנות ניסיון לפחות, כל אחד, בתכנון קונסטרוקציה של גשרים;
3.3.3 המציע ערך והשלים, החל מיום 01.01.2012 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, תכנון של לפחות 4 (ארבעה) גשרים בעלי שטח מיסעה של 2,000 מ"ר לפחות (לכל גשר).
3.3.4 המציע נדרש להציג מהנדס קונסטרוקציה העונה על התנאים הבאים:
3.3.4.1 מהנדס הקונסטרוקציה מועסק ע"י המציע ביחסי עובד-מעביד או בעלים או שותף במציע;
3.3.4.2 מהנדס הקונסטרוקציה בעל ניסיון של 15 (חמש-עשרה) שנים לפחות בתכנון קונסטרוקציה של גשרים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.
4. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
5. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. מפגש מציעים יתקיים בהתאם לשיקול דעת נתיבי איילון. הודעה מתאימה תישלח למשתתפים.
7. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 8.9.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל: rachelizz@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.
8. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות ללא שום סימני זיהוי של המציע ותוך ציון מספר המכרז בלבד לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 31.10.2019 עד השעה 12:00.
9. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לבחור כל הצעה שהיא והיא תהיה רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
10. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.