Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/23 לקבלת פתרונות טכנולוגיים להגברת הבטיחות במעברי חציה לא מרומזרים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 27.06.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.09.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
47/23

קול קורא ממוכן (מקוון) מס' 47/23 לקבלת פתרונות טכנולוגיים להגברת הבטיחות במעברי חציה לא מרומזרים עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

1.  חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון" או "החברה") הינה חברה ממשלתית, המהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה והממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים בישראל.

2.  ייעודה של החברה לעסוק בין היתר בייזום, תכנון, קידום, ניהול וביצוע של פרויקטים תחבורתיים תוך שימוש בחדשנות וטכנולוגיות שונות לצורך שיפור מערך התנועה בישראל. במסגרת האמור, מעוניינת חטיבת הטכנולוגיות בחברה לבחון קידום ומימוש פתרונות טכנולוגיים מתקדמים וחדשניים, אשר יישומם עשוי לתרום למשתמשי הדרך וליכולתה הטכנולוגית של מדינת ישראל ולמקם את עצמה בחזית הידע בתחום התחבורה.

3.  מטרת נתיבי איילון בקול קורא זה (להלן: "הקול הקורא" או "ההליך") היא להתקשר עם עד שני מציעים לכל היותר, אשר פיתחו ויישמו פתרון טכנולוגי להגברת בטיחות משתמשי הדרך במעברי חצייה לא מרומזרים, ולקדם אישור פתרון זה בוועדת הניסויים של משרד התחבורה (כהגדרתה להלן), במטרה לאשר את הפתרון המוצע כהתקן תנועה המאושר לשימוש בדרכים בישראל.

4.  הפתרונות המבוקשים במסגרת קול קורא זה הינם פתרונות טכנולוגיים להגברת הבטיחות במעברי חצייה לא מרומזרים, על ידי זיהוי וניטור כלל משתמשי הדרך: הולכי רגל, מיקרו-מוביליטי ורכבים, באמצעות חיישן או מצלמה, ומתן התרעה בזמן אמת באמצעות הודעות קוליות ו/או ויזואליות כגון, הגברת תאורה, הבהובים, הודעות לנהג, הודעות בקרבת מעברי חצייה או כל פתרון דומה (ההתרעה יכולה להינתן לנהגים או להולכי רגל או לשניהם) (להלן: "הפתרון המוצע" או "הפתרון הטכנולוגי"). כפי שיפורט להלן, נדרש כי הפתרונות שיוצעו במסגרת קול קורא זה יושמו במעבר חצייה אחד לפחות בישראל או בעולם.

5.  את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של הקול קורא ותנאיו. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי הקול קורא, יגבר האמור במסמכי הקול קורא.

6.  שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 16.7.2023 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד ההליך באתר המקוון  תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי הקול קורא.

7.  הגשת מענה לפניה. את הבקשה יש להגיש עד לא יאוחר מיום 10.9.2023 עד השעה 12:00, באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד ההליך באתר המקוון. להסרת ספק יודגש כי הגשת המענה תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת מענה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

8.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקול הקורא, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות הקול קורא והדין.