Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 22/19 למתן שירותי צילומי אויר ועיבודם באמצעות רחפן עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 03.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.05.2019
11:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
22/19

מכרז מס' 22/19 למתן שירותי צילומי אויר ועיבודם באמצעות רחפן עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי צילומי אויר באמצעות כלי רב להב (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בעד ארבע תקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה).
2.2 בעל רישיון בתוקף להפעלה מסחרית של כלי טיס בלתי מאויש מאת רשות התעופה האזרחית.
2.3 בעל תעודת רישום כלי טיס ללפחות 2 רחפנים הרשומים על שמו מאת רשות התעופה האזרחית.
2.4 בעל ניסיון במתן שירותי צילום אוויר באמצעות רחפנים בהיקף של לפחות 100 שעות טיסה (במצטבר) עבור לפחות 5 לקוחות שונים, וזאת החל מיום 1.1.2015 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
2.6 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים והמסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. מסמכי המכרז זמינים לעיון באתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות, כתב הכמויות ותוכניות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 19.5.2019 עד השעה 11:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בשד' נים 2, ראשון לציון, קומה 7.

6. מפגש מציעים יתקיים ביום 16.4.2019 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי חברת נתיבי איילון בכתובת שדרות נים 2, ראשון לציון (בניין עסקים קומה 7). הנוכחות במפגש המציעים אינה חובה.

7. פניה לקבלת הבהרות. המציעים רשאים לפנות בכתב, עד השעה 12:00 ביום 24.4.2019, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: eyalb@ayalonhw.co.il, תוך פרוט זהותו ופרטי קשר למענה, לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

8. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.