Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

לביצוע חתכי בדיקה עבור רשות העתיקות

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
5/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע חתכי בדיקה עבור רשות העתיקות, באזור מחלף מבוא איילון (מפגש כביש 20 עם 431) מערבית לכביש 20, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא ל- 6 חודשים קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

2. תנאי סף:
לאור מורכבותו של הפרויקט, הקשיים הכרוכים בביצועו, היקפו וחשיבותו, רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:

2.1 קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 200ג' (1).

2.2 קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין-משרדית (בעל סיווג *) בסיווג הנ"ל;

2.3 ביצע בין השנים 2012-2015 עבודות עפר, כקבלן ראשי, עבור מזמין ציבורי (משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, רשויות מקומיות, ולרבות זכייני מערכות תחבורה), בהיקף כספי שנתי של לפחות 3 מיליון ₪ (לפני מע"מ) בכל שנה;

2.4 ביצע בין השנים 2012-2015 עבודות עפר, כקבלן ראשי, עבור רשות העתיקות או עבור מזמין ציבורי שביצע עבודות על פי דרישת רשות העתיקות (משרדי ממשלה, תאגידים ממשלתיים או עירוניים, רשויות מקומיות, ולרבות זכייני מערכות תחבורה), בהיקף כספי של לפחות 1 מיליון ₪ (לפני מע"מ);

2.5 עמידה בכל דרישות האיתנות הפיננסית שלהלן:

2.5.1 המציע הנו בעל הון עצמי של לפחות 5 מיליון ש"ח, כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;

2.5.2 המציע הנו בעל תזרים מזומנים חיובי (או אפס), כמפורט בדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2015;

2.5.3 המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.

2.6 המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 75,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;

2.7 בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;

2.8 השתתפות חובה בסיור הקבלנים.

3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. נתיבי איילון מפנה את תשומת לבם של המציעים לכך שההצעה הזולה ביותר שתוגש למכרז (מבין ההצעות הכשרות), אשר תהיה זולה ממחיר האומדן וההפרש באחוזים בינה לבין ההצעה הכשרה הבאה אחריה בשווייה, יעלה על 7% (לא כולל מע"מ) – תיפסל.

5. מסמכי המכרז. את מסמכי המכרז ניתן יהיה לאסוף (ללא תשלום) ממזכירת מינהל הכספים במשרדי חברת נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים, בימים א'-ה' בין השעות 14:00-09:00 (טלפון- 03-6931207). מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 28.2.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. סיור קבלנים יתקיים ביום 14.2.2017 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. המשתתפים מתבקשים להכין שאלותיהם מראש ובכתב, ולהעביר אותן לחברה לכתובת מייל ifata@ayalonhw.co.il או לפקס שמספרו -03-6931234 לפחות 72 שעות קודם למועד הפגישה.

8. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", בדף הבית.

9. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

10. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

11. מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.