Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על התקשרות ספק יחיד-פויירשטיין-גזית מהנדסים

תאריך פרסום המכרז 06.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור

בהתאם לתקנה 3א לתקנות חובת המכרזים ("התקנות"), מודיעה בזאת החברה על כוונתה להתקשר עם חברת פויירשטיין-גזית מהנדסים בע"מ, כספק יחיד, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות.
ההתקשרות המבוקשת הנה לשירותי ניהול תכנון (מתכנן ראשי) ותכנון של מנהרת תשתיות רב מערכתית במסגרת פרויקט ציר הנופש המנוהל על ידי החברה.
חוות הדעת:
למיטב ידיעת החברה, משרד פוירשטיין-גזית הנו היחיד היכול לספק לחברה את השירותים הנדרשים לה, וזאת לאור ניסיונו הבלעדי והייחודי בארץ בתחום מנהרות התשתית הרב מערכתיות. משרד פוירשטיין-גזית החל לעסוק בתחום מנהרות התשתית הרב מערכתיות (MUT) לפני כ- 18 שנה. מאז, קידם המשרד את התחום בארץ, הכל מהמישור המקומי (אזורי תעשייה), ערים (חיפה, ת"א) ובמישור הלאומי (וועדת היגוי למנהרות תשתית – המשרד לאנרגיה ומים). המשרד ניהל, תכנן ופיקח על הקמת 4 מנהרות מסוג זה (MUT) בארץ (היחידות הקיימות בישראל) והוא עוסק כיום בניהול ותכנון 5 מנהרות נוספות, באורך כולל של מעל ל- 100 ק"מ מנהרות. המשרד כתב את נוהל מכ"ר 531 עבור כיבוי אש בנושא התייחסותם למנהרות תשתית ועוד.
לניסיונו כאמור של משרד פויירשטיין-גזית אין תחליף בהתייחס למורכבות הפרויקט, ולכן הנו היחידי, מתוקף הידע והניסיון הייחודי שנצבר אצלו, היכול לספק לחברה את השירותים הנדרשים לה.
היקף ההתקשרות: היקף התקשרות שבכוונת החברה לאשר בשלב זה לצורך ביצוע והשלמת שלב התכנון המוקדם עומד על 1,065,171 ₪ (לפני מע"מ), והוא כולל את שכר המתכננים שיישכרו על ידי משרד פוירשטיין-גזית.
פניות ביחס להודעה זו תתקבלנה לא יאוחר מ-14 ימי עבודה ממועד פרסומה. כל פניה ביחס להודעה זו יש להעביר לחברה בדואר רשום בלבד, לפי הכתובת הבאה: חברת נתיבי איילון בע"מ, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר, ת.ד. 32294, תל אביב 61322, לידי הגב' יפעת אמון, מזכירת ועדת המכרזים.