Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא בנושא פתרונות לבתי גידול ברחובות עירוניים

תאריך פרסום המכרז 24.03.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
19.04.2020
12:00
סטטוס
סגור

קול קורא
בנושא פתרונות לבתי גידול ברחובות עירוניים

1. רקע
במסגרת פעילותה מקדמת חברת נתיבי איילון את פרויקט אופני דן הכולל רשת של 8 שבילי אופניים באורך כולל של כ 100 ק"מ ברחבי גוש דן. השבילים מתוכננים בסטנדרט ייחודי לרבות רוחב שביל של 3.5 מ', תאורה, אלמנטים טכנולוגיים ורצועת עצים למתן צל. הצללת השבילים הינה דרישה מהותית בפרויקט, ולהבטחת הצל נרכשו בעבור הפרויקט 11,000 עצים המשמשים כאלמנט תפעולי לכל דבר ועניין.
על מנת להבטיח התפתחות בריאה של העצים והצללה משמעותית של השבילים יש לאפשר לשורשי העץ מרחב התפתחות בתת הקרקע, אולם מנגד נדרש להבטיח חוזק מבני עבור תשתיות הדרך בסביבת העץ לתמיכה בשביל האופניים, מסיעות הכביש והמדרכות וכו'. לשם כך נדרש לייצר בית גידול בסביבת העץ אשר יקיים דרישות אלו.

2. שאלות הבהרה והמענה לפנייה
ניתן להגיש שאלות הבהרה ביחס לפניה עד ליום 30.3.2020 בשעה 12:00 בצהריים לכתובת המייל הרשומה מטה.

יש להגיש את המענה עד ליום 19/4/2020 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים. המענה יוגש לכתובת דוא"ל: ELADS@AYALONHW.CO.IL. יש לוודא שנשלח אישור קבלת המייל בתוך 24 שעות מרגע השליחה, ובכל מקרה שלא – לפנות שנית בצירוף האסמכתא על הגשת המענה במועד המקורי שנקבע.