Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם חברת Aimsun כספק חוץ

תאריך פרסום המכרז 04.04.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
18.04.2019
18:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק חוץ

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונת החברה להכריז על חברת Aimsun כספק חוץ לצורך רכישת תוכנת מיקרו-סימולציה ושירותי תמיכה לתוכנה, בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן חוות הדעת).

בהמשך לאמור בחוות הדעת, מבדיקה שקיים הגורם המקצועי והחברה עולה כי לא קיימים בארץ גורמים אשר מסוגלים לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם למצב הידוע בעת מתן הודעה זו.

תקופת ההתקשרות הינה לחמש שנים.
סכום ההתקשרות הינו כארבע מאות וארבעים אלף ₪ לחמש שנים.

גורם הסבור כי ביכולתו לספק את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל yitzchakg@ayalonhw.co.il לידי יצחק גלבר, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/התאגיד/ ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרטים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בענין ותתן את החלטתה.