Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק Bentley System Internatinal Limited - ו Corporation Caliper כספק יחיד

תאריך פרסום המכרז 25.07.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
08.08.2023
12:00
סטטוס
סגור

הודעה על כוונת נתיבי איילון להתקשר עם ספק כספק יחיד

ועדת מכרזים של נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברות INRO Consultants Inc. ו-Corporation Caliper כספקים יחידים לעניין קבלת שירותי ייעוץ והדרכה ביחס לשימוש בתוכנות שפותחו על ידן ונתונות לזכויותיהן הבלעדיות, וכן לצורך קבלת עדכוני גרסאות של התוכנות, בהתאם למפורט בחוות הדעת המצורפת בזאת, של הגורם המקצועי מטעם החברה אשר ערך בדיקה בעניין (להלן "חוות הדעת").

Bentley System Internatinal Limited

·         תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של עד 5 שנים.

·         סכום ההתקשרות הינו כ-21,300 USD לשנה.

·         לחברה נתונה זכות הברירה (אופציה) לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדלת היקף ההתקשרות בסך של עד 250,000 USD נוספים (לפני מע"מ).

Corporation Caliper

·         תקופת ההתקשרות הינה לתקופה של עד 5 שנים.

·         סכום ההתקשרות הינו כ-23,600 USD לשנה.

·         לחברה נתונה זכות הברירה (אופציה) לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדלת היקף ההתקשרות בסך של עד 250,000 USD נוספים (לפני מע"מ).

גורם הסבור כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג בדבר קביעה בחוות הדעת, להודיע בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום מודעה זו, לוועדת מכרזים של החברה במייל shanil@ayalonhw.co.il לידי שני לובודה-גולן, על כוונה זו, בצירוף פירוט בדבר ניסיונו בתחום (הסברים אודות השירות המסופק מטעמו והתאמתו למתן השירות הנדרש, פירוט אודות עבודות עבר בתחום וכל פרט רלוונטי להבהרה אודות ניסיונו בתחום המבוקש), לרבות פרטי זיהוי מלאים (שם הגורם/תאגיד/ת.ז./ח.פ.), איש הקשר מטעם הגורם, מספרי התקשרות, דוא"ל, וכל פרט נדרש אחר ליצירת קשר. מובהר כי בהיעדר פרים ליצירת קשר, לא ניתן לבדוק את הפניה וזו לא תחשב כפניה לפי תקנה 3(א)(2) לתקנות חובת מכרזים\ התשנ"ג-1993.

ככל שתתקבל פניה מטעם גורם הטוען כי הוא מסוגל לבצע את השירות נשוא הודעה זו, תדון ועדת המכרזים בעניין ותתן את החלטתה.