Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ניהול ובקרת פרויקטים להקמה ותפעול של מערכת לספירת נוסעים ומערכת בקרת הזנות

תאריך פרסום המכרז 03.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
44-18

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ניהול ובקרת פרויקטים להקמה ותפעול של מערכת לספירת נוסעים ומערכת בקרת הזנות (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

 

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת.

2. תנאי סף:

רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
תנאי סף מנהליים:
2.1   עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2   לא נמצא במצב ניגוד עניינים מול הקבלן או יצרן המערכת;
2.3   אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.4   בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תנאי סף מקצועיים:
2.5   המציע הינו בעל ניסיון במתן שירותי ניהול ובקרה של לפחות 3 פרויקטים, אשר כל אחד מהם עונה על כל התנאים שלהלן, במצטבר (להלן: "פרויקט מוכר"):
2.5.1   הפרויקט בוצע בישראל;
2.5.2  הפרויקט החל אחרי 1.1.2008, הושלם עד 1.7.2018 ומצוי בשלבי הפעלה מלאה;
2.5.3   הפרויקט בוצע בתחומי התחבורה היבשתית;
2.5.4   ההיקף הכספי של הקמת הפרויקט היה לפחות 50 מיליון ₪;
2.5.5   הפרויקטים כללו רכיבי מערכות מתח נמוך בהיקף כספי של לפחות 10% מעלות הפרויקט, ולא פחות מסך של 5 מיליון ₪.
תנאי סף לאנשי הצוות:
2.6   המציע מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם אנשי הצוות המפורטים להלן:
2.6.1   מנהל הפרויקט – בעל ניסיון בניהול 3 פרויקטים מוכרים (כהגדרתם לעיל),  ובלבד שניהל לפחות 80% מתקופת ההקמה בפרויקט, ובעל ניסיון בניהול תכנון של לפחות 2 פרויקטים בתחומי התחבורה היבשתית.
2.6.2   מנהל מערכות – בעל ניסיון בפיקוח על לפחות 3 פרויקטים להקמת מערכות מתח נמוך לצורכי פרויקט בתחומי התחבורה היבשתית, כאשר ההיקף הכספי של מערכות המתח הנמוך בכל אחד מהפרויקטים הנ"ל הינו לפחות 500,000 ₪.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש עד לא יאוחר מיום 23.8.2018 עד השעה 12:00 בצהריים, לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי חברת נתיבי איילון בתל-אביב, רח' על פרשת דרכים פינת דרך נמיר (ליד תחנת רכבת "סבידור" – ת"א מרכז), בימים א'-ה', בין השעות 9:00-14:00 (טלפון 03-6931207).

6. ועדת המכרזים של החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

8. מובהר בזאת, כי מתן השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.