Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 6/20 (מכרז מקוון) למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז משלים)

תאריך פרסום המכרז 15.01.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
27.02.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
6/20

מכרז מסגרת מס' 6/20  למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברת נתיבי איילון בע"מ (מכרז משלים)

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת למתן שירותי ייעוץ טכנולוגי רב תחומי עבור חטיבת טכנולוגיות בחברה, הכל כמפורט במסמכי המכרז.
מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993. המציעים מודעים לכך כי עליהם לפעול כך שהצעתם תוגש באמצעות מערכת המכרזים האלקטרונית המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת "דקל" ("המערכת הממוכנת") וכי לא יתקבלו בהליך זה הצעות שלא יוגשו באמצעות המערכת הממוכנת.

עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon .

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 בעל ניסיון של שבע שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ הנדסי בפרויקטים באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת מערכות, אווירונאוטיקה (תעופה ו/או חלל), רובוטיקה, מערכות שליטה ובקרה (שו"ב);

2.2 בעל ניסיון, החל מיום 1.1.2008 ועד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במתן שירותי ייעוץ הנדסי במסגרת חמישה פרויקטים רחבי היקף לפחות (כהגדרתם להלן), אשר כל אחד מהם כלל עיסוק משמעותי בתחום טכנולוגי אחד לפחות (כהגדרתו להלן), ובלבד שבמצטבר העניק המציע שירותי ייעוץ הנדסי בלפחות חמישה תחומים טכנולוגיים שונים.

2.3 מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעסיק), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם ארבעה אנשי צוות לפחות, אשר כל אחד מהם עומד בתנאי הסף שלהלן:

2.3.1 בעל השכלה אקדמית של תואר ראשון בהנדסה או בפיזיקה או תואר שני ומעלה בתחומי מדעים מדויקים ו/או הנדסה ממוסד אקדמי מוכר בישראל או בחו"ל;

2.3.2 בעל ניסיון מקצועי של שבע שנים לפחות במתן שירותי ייעוץ הנדסי במסגרת פרויקטים בתחום טכנולוגי (כהגדרתו להלן) אחד לפחות. על המציע להציג לפחות ארבעה אנשי צוות, שהינם בעלי ניסיון בלפחות ארבעה תחומים טכנולוגיים שונים (תחום מומחיות שונה לכל אחד מאנשי הצוות המוצגים בהצעה).

2.4 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;

2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;

2.6 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.

תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה: https://bids.dekel.co.il/ayalon . (להלן: "כתובת האתר המקוון") המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. שאלות הבהרה. ככל שלדעת המציע, קיימים במסמכי המכרז סתירות או אי בהירויות יוכל המציע לפנות, בכתב, בשאלות הבהרה עד לא יאוחר מיום 6.2.2020 בשעה 12:00 בצהריים באמצעות הלשונית הייעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פרוט ההבהרות, הסתירות, השגיאות, אי התאמות או ספקות כלשהם שימצאו בקשר למובנו המדויק של כל סעיף או כל פרט שהוא..

6. הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו שעה 12:00 ביום 27.2.2020. הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

8. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

9. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.