Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

למתן שירותי ייעוץ לצורך תכנון מערך הביטחון והאבטחה עבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 05.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
19/17

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "נתיבי איילון"), מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי ייעוץ לצורך תכנון מערך הביטחון והאבטחה עבור חברת נתיבי איילון, כדלקמן:
1. תקופת ההתקשרות. תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.
2. תנאי סף:
לאור מורכבות השירותים נשוא המכרז, מהותם והקשיים הכרוכים בביצועם, רשאי להגיש הצעה מציע העונה על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה);
2.2 המציע ו/או איש צוות המועסק על ידו, או לחלופין קשור עמו בהסכם התקשרות, בהיקף של משרה מלאה, עונים ביחד או לחוד על שני התנאים שבסעיפים 2.2.1-2.2.2 להלן, במצטבר:
2.2.1 בעל ניסיון של חמש שנים לפחות, במהלך עשר השנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, במהלכן העניק שירותי ייעוץ למכרזים עבור גופים ציבוריים, במסגרת שני מכרזים לפחות לביצוע שני מבני ציבור בהיקף של 20,000 מ"ר לפחות;
2.2.2 בעל ניסיון בתכנון ו/או באישור מערך בטחון ואבטחה במסגרת היתרי בניה / רישוי עסקים לשני מבני ציבור בהיקף של 20,000 מ"ר לפחות או שני מתקני תשתית תחבורה לפחות;
2.3 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.4 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות הקבועות במסמכי המכרז, ביחס לתנאי הסף שלעיל.
3. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
4. מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מאתר החברה בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.
המסמכים כוללים תיאור מפורט של השירותים הנדרשים, התנאים להשתתפות במכרז וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם המציע הזוכה ואת תנאי ההתקשרות.
5. הגשת ההצעות תתבצע על גבי סט מסמכי המכרז בלבד, אשר יוגש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי נתיבי איילון בתל אביב, רחוב על פרשת דרכים (פינת דרך נמיר). בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון בכתובת הנ"ל, לא יאוחר מיום 27.4.2017 עד השעה 12:00 בצהריים.
7. נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הכספית הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.
8. נתיבי איילון רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).