Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז ממוכן (מקוון) 12/20 לאספקת פתרונות טכנולוגיים לזיהוי מספר הנוסעים ברכב

תאריך פרסום המכרז 18.02.2020
תאריך אחרון להגשת מועמדות
10.05.2020
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
12/20

מכרז ממוכן (מקוון) 12/20 לאספקת פתרונות טכנולוגיים לזיהוי מספר הנוסעים ברכב

לתשומת לב של מציעים המכרז הפך לממוכן 

מפגש מציעים נוסף (וירטואלי) ייערך ביום א' 26.04 בשעה 17:00

 

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם מסגרת לאספקת פתרונות טכנולוגיים לזיהוי מספר הנוסעים ברכב, כדלקמן:

בעקבות הנחיות משרד הבריאות וכחלק מהתמודדות עם נגיף הקורונה, מכרז זה יתנהל כמכרז ממוכן בהתאם להוראות תקנה 19ג לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993.

  1. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon.
  2. צירוף מסמכים ואסמכתאות. את כל מסמכי המכרז לרבות הנספחים והאסמכתאות יש להוריד בלשונית הייעודית לכך. על המציעים להדפיס ולמלא את כל מסמכי המכרז על פי ההנחיות המפורטות בחוברת תנאי המכרז. לאחר מלוי וחתימת המסמכים וצירוף כלל המסמכים הנדרשים, יש לסרוק את המסמכים באיכות שמאפשרת קריאה נוחה ולהגישם בלשוניות הייעודיות לפי הסיווג: מסמכי חובה, מענה לשאלות הבהרה (יפורסם בהתאם למועד שיקבע למענה), הודעות נוספות ומסמכי רשות.
  3. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר אינטרנטי מקוון בשם "דקל מכרז" ואשר כתובתו הינה:https://bids.dekel.co.il/ayalon . (להלן: "כתובת האתר המקוון") המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.