Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מסגרת מס' 20/19 לביצוע עבודות להעתקת קו T במחלף קק"ל בכביש מס' 20 (נתיבי איילון)

תאריך פרסום המכרז 13.03.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
סטטוס
סגור
מספר מכרז
20/19

מכרז מסגרת מס' 20/19 לביצוע עבודות להעתקת קו T במחלף קק"ל בכביש מס' 20 (נתיבי איילון)

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם לביצוע עבודות להעתקת קו T במחלף קק"ל בכביש מס' 20 (נתיבי איילון) (להלן: "הפרויקט"), כדלקמן:

1.תקופת ההתקשרות: תקופת ביצוע הפרויקט תהא ל- 22 שבועות קלנדריים מיום קבלת צו התחלת עבודה.

2.תנאי סף:
רשאי להגיש הצעה מציע העומד בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
2.1.קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסיווג 260(ב)(3);
2.2.בעל ניסיון בביצוע פרויקט אחד לפחות שבוצע בישראל לביצוע עבודות לדחיקת צינורות, בשיטת ה- Micro Tunneling Closed Shield, של צינור בטון לביוב בקוטר פנימי של 800 מ"מ ומעלה, במסגרתו בוצע קו מתמשך באורך של לפחות 250 מטר ומעלה, ושביצועו הושלם החל מיום 1.1.2012 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז;
2.3.בעל ניסיון בביצוע פרויקט הנדסה אזרחית אחד לפחות בהיקף כספי של 4 מיליון ₪ לפחות, אשר ביצועו הושלם החל מיום 1.1.2012 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז;
2.4.למציע מחזור הכנסות שנתי ממוצע של לפחות 8,000,000 ש"ח בשלוש השנים האחרונות;
2.5.המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים, ובדוח הכספי הרבעוני הסקור או השנתי המבוקר העדכני ביותר של המציע לא נכללה 'הערת עסק חי' או 'אזהרת עסק חי'.
2.6.בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976;
2.7.המציא ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת לקיום ההצעה בסך 200,000 ש"ח כמפורט במסמכי המכרז;
2.8.השתתפות חובה במפגש המציעים וסיור הקבלנים.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות שבמסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3.צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז.

4.מסמכי המכרז. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5.הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי החברה במגדל העסקים "עזריאלי ראשונים", קומה 7, שדרות נים 2, ראשון לציון, לא יאוחר מיום 11.4.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

6.מפגש מציעים וסיור קבלנים יתקיים ביום 25.3.2019 בשעה 14:00. מקום המפגש יהיה במשרדי החברה בכתובת הנ"ל והסיור יתקיים בשטח הפרויקט. המעוניינים להשתתף מתבקשים לדייק ולהופיע בזמן. ההשתתפות במפגש המציעים וסיור הקבלנים הינה חובה.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8.החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9.החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10.מובהר בזאת, כי ביצוע העבודות נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.