Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 52/23 למתן שירותי הפקת אירועים ורווחה בעבור חברת נתיבי איילון בע"מ

תאריך פרסום המכרז 17.07.2023
תאריך אחרון להגשת מועמדות
14.08.2023
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
52/23

מכרז פומבי ממוכן (מקוון) מס' 52/23

למתן שירותי הפקת אירועים ורווחה בעבור חברת נתיבי איילון בע"מ 

 1.  חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי הפקת אירועים ורווחה ובכלל זה הפקת אירועים שונים ופעילויות עבור העובדים ובני משפחותיהם  ("האירועים"), בהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

2.  תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציעים הזוכים תהא לתקופה של 12 חודשים. לנתיבי איילון מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

3.  את סט מסמכי הקול קורא ניתן להוריד בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית ומאתר האינטרנט המקוון, בכתובת https://bids.dekel.co.il/ayalon . המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

4.  שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 25.07.2023 בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) באמצעות הלשונית היעודית בעמוד המכרז באתר המקוון תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות, אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדויק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

5.  הגשת ההצעות. המועד האחרון להגשת ההצעות הנו בשעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) ביום 14.08.2023 הצעה שלא תוגש במערכת הממוכנת עד המועד דלעיל לא תתקבל. להסרת ספק יודגש כי הגשת ההצעות במכרז תעשה באופן ממוכן כמפורט לעיל בלבד, ולא תותר הגשת הצעה בדרך אחרת (אלא אם צוין כך במפורש).

6.  נתיבי איילון אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי, והיא שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

7.  החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

8.  מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.