Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

מכרז מס' 34/19 למתן שירותי תכנון ורכש מדיה לחברת נתיבי איילון

תאריך פרסום המכרז 02.06.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
27.06.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
34/19

מכרז מס' 34/19 למתן שירותי תכנון ורכש מדיה לחברת נתיבי איילון

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה" או "נתיבי איילון") מזמינה בזאת קבלת הצעות להתקשר עמה בהסכם למתן שירותי תכנון ורכש מדיה, כדלקמן:

1. תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם המציע הזוכה תהא לתקופה של 12 חודשים. לחברה מוקנית בזאת זכות ברירה (אופציה), על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות בנות עד 12 חודשים כל אחת.

2. תנאי סף:
רשאים להגיש הצעה למכרז זה, רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד האחרון להגשת הצעות כל התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
2.1 עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל (חברה או שותפות רשומה) ;
2.2 בעל ותק של 5 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בטיפול בתקציבי תכנון ורכש מדיה בכל סוגי המדיה;
2.3 החל מיום 1.1.2017 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, העניק שירותי תכנון ורכש מדיה עבור שלושה גופים לפחות, העונים על כל התנאים הבאים, במצטבר:
2.3.1 היקפם הכספי השנתי של שירותי התכנון ורכש המדיה שניתנו לכל אחד משלושת הגופים הנו 3,000,000 ש"ח (במחירים שוטפים כולל מע"מ) לפחות;
2.3.2 היקפם הכספי של שירותי התכנון ורכש המדיה הדיגיטלית שניתנו לכל אחד משלושת הגופים הנו 500,000 ₪ (במחירים שוטפים כולל מע"מ) לפחות;
2.3.3 שירותי רכש המדיה כללו רכש מדיה בלפחות שני ערוצי מדיה מבין ערוצי המדיה הבאים: טלוויזיה, רדיו, עיתונות, שילוט;
2.4 מעסיק בעצמו (ביחסי עובד-מעביד), או לחילופין קשור בהסכם התקשרות, עם מנהל לקוח בזמינות מלאה, בעל ניסיון של 3 שנים לפחות, החל מיום 1.1.2009 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי רכישת מדיה בהיקף כספי של 10,000,000 ₪ (במחירים שוטפים כולל מע"מ) לפחות;
2.5 אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים;
2.6 בעל כל האישורים הדרושים על פי חוק גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.
תשומת לב המציעים מופנית להגדרות ולהבהרות הקבועות במסמכי המכרז ביחס לתנאי הסף שלעיל.

3. צירוף מסמכים ואסמכתאות. על המציעים לצרף להצעתם את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתם בתנאי הסף, כמפורט במסמכי המכרז, לרבות כל האישורים וכל המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

4. את סט מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של החברה, בכתובת: www.ayalonhw.co.il תחת לשונית "מכרזים והתקשרויות" בדף הבית. המסמכים כוללים תיאור מפורט של המכרז ותנאיו, וכן את נוסח ההסכם שייחתם עם הזוכה ואת תנאי ההתקשרות. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

5. שאלות הבהרה. המציעים רשאים לפנות בכתב עד לא יאוחר מיום 18.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים בדוא"ל talc@ayalonhw.co.il תוך פירוט זהותו ופרטי קשר למענה לשם קבלת הבהרות ביחס לסתירות , אי התאמות או אי בהירויות כלשהן בקשר למובנו המדוייק של סעיף או כל פרט שהוא במסמכי המכרז.

6. הגשת ההצעות. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז הנדון והממוקמת במשרדי נתיבי איילון הממוקמים בבניין עזריאלי ראשונים, קומה 7, שד' נים 2 ראשל"צ, וזאת לא יאוחר מיום 27.6.2019 עד השעה 12:00 בצהריים.

7. עיון במסמכים. ניתן לעיין במסמכי המכרז במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה, בכתובת www.ayalonhw.co.il, תחת הלשונית "מכרזים והתקשרויות", בדף הבית.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי, ובהתאם להוראות המכרז והדין.

9. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המציעים (או מי מהם).

10. מובהר בזאת, כי ביצוע השירותים נשוא המכרז מותנה בקבלת אישור תקציבי.