Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
*8541

קול קורא לספירת נוסעים – ניסוי נעים לירוק 3

תאריך פרסום המכרז 02.02.2019
תאריך אחרון להגשת מועמדות
14.02.2019
12:00
סטטוס
סגור
מספר מכרז
21-18

1. כללי
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה"/נתיבי איילון") פונה בזאת בבקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא מערכות לספירת נוסעים בתוך הרכב במהלך נסיעות שיתופיות (להלן: "הפניה").

2. רקע
2.1 בשנת 2010, קיבלה ממשלת ישראל החלטה (מס' 2008) לפיה הוטל על שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים למנות ועדה מקצועית לבחינת מהלך רב שנתי שמטרתו למקד את עיקר נטל התשלומים בעלויות המשתנות בענף הרכב, להגדיל את מקדם המילוי וליצור הפנמה טובה יותר של העלויות על ידי הנוסעים ברכב הפרטי, וכן לבחון כיצד ניתן לבצע את האמור תוך הגנה על הזכות לפרטיות. בין היתר, כללה החלטת הממשלה סמכות לערוך ניסוי שיבחן את המשמעויות השונות של המהלך האמור.
2.2 בעקבות החלטת הממשלה האמורה, החל משנת 2013, התבצע ניסוי "נעים לירוק 1" שתכליתו לבחון שינויי התנהגות בהרגלי הנסיעה של נהגים בעלי נסועה שנתית גבוהה (נהגים "כבדים") ברכב פרטי כתוצאה מתמריצים כספיים. בראשית שנת 2014 החל ניסוי "נעים לירוק 2" שתכליתו לבדוק שינויי התנהגות בקרב משתמשים "קלים" ברכב פרטי. פרטים אודות שני הניסויים ניתן למצוא באתר הניסוי: http://www.goingreen.org.il.

3. ניסוי נעים לירוק 3
3.1 בהמשך לניסויים הקודמים ולשם הסקת מסקנות ברמת התקפות הנדרשת לשם יישום מדיניות שעניינה זיכוי או חיוב בתשלום ועשויה לחול על אזרחים רבים, הוחלט לקיים ניסוי נרחב וממושך במתכונת דומה למתכונת מבצעית – "נעים לירוק 3".
3.2 נתיבי איילון, שהינה חברה ממשלתית הממונה על קידום התכנון והביצוע של פרויקטים תחבורתיים, ומהווה זרוע ביצועית של משרד התחבורה, מונתה ע"י משרדי התחבורה והאוצר לנהל את ניסוי "נעים לירוק 3".
3.3 בחודש מאי 2018 פורסם מכרז מס' 21/18 לבחירת מפעילים למכרז "נעים לירוק 3". ניסוי "נעים לירוק 3" הינו ניסוי רחב היקף שיכלול בשלב ראשון כ 100,000 מתנדבים שיגויסו לניסוי בהדרגה. הניסוי ינוהל ויופעל על ידי 3 חברות, שייבחרו במסגרת המכרז, אשר יהיו אחראיות, בין היתר, על גיוס המתנדבים, ניטור הנסיעות, ועל ביצוע התשלומים למתנדבים (להלן: "המפעילים"). משך הניסוי המתוכנן הנו 10 שנים, והוא צפוי להתחיל ברבעון הראשון של שנת 2019.

4. ספירת נוסעים כחלק מניסוי "נעים לירוק 3"
4.1 אחת המטרות המרכזיות של ניסוי "נעים לירוק 3" הינה עידוד הנסיעות המשותפות.
4.2 לרשות כל מתנדב אשר יגויס על ידי מי מהמפעילים יעמוד תקציב רעיוני שנתי. התקציב הרעיוני למתנדב יפחת, או יגדל בהתאם לשימוש המתנדב ברכבו. כך למשל, כאשר המתנדב ישתמש ברכבו כרכב רב תפוסה (carpool) תקציבו יגדל.
4.3 לצורך בחינה של מי מהמתנדבים משתמש ברכבו כרכב רב תפוסה ולצורך חישוב התמריצים למתנדבים, בוחנת נתיבי איילון ליישם בניסוי נעים לירוק 3 כלי טכנולוגי שישמש לספירת הנוסעים בכלי הרכב אשר ייקחו חלק בניסוי (להלן: "הכלי הטכנולוגי").
4.4 בשלב זה, החברה מעוניינת לבחון מגוון רחב של כלים טכנולוגיים אפשריים, הנמצאים בשלבי פיתוח או יישום, וזאת בשים לב ללוח הזמנים שנקבע לניסוי נעים לירוק 3, ובלבד שהכלי הטכנולוגי יעמוד בתנאים המפורטים להלן:
4.4.1 יהיה פשוט להתקנה (במידת הצורך) ולתפעול על ידי המתנדב.
4.4.2 במהלך הנסיעה יופעל באופן אוטומטי, וללא התערבות של הנהג/הנוסעים.
4.4.3 לא יפריע למהלך הנהיגה ולא יפגע בכללי הבטיחות לפי כל דין.
4.4.4 יעביר מידע אמין ובזמן אמת (On-line) למערכות המידע של הניסוי.
4.4.5 בעל יכולת התמודדות עם ניסיונות הונאה.
4.4.6 יופעל בהתאם ועל-פי דרישות והוראות כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו, והנחיות הרשות להגנת הפרטיות.
4.4.7 בעל יכולת לספק מידע דינמי באופן רציף ובזמן אמיתי אודות מיקומו הגיאוגרפי המדויק של הרכב ומספר הנוסעים בו באותה נקודת זמן ומקום.
בהקשר זה מובהר, כי הגדרת רף הזיהוי המינימלי של מספר הנוסעים עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לצרכי הניסוי, כפי שייקבע על ידי נתיבי איילון.

5. המענה לפניה
5.1 במסגרת המענה לפניה, נדרש לספק מידע כדלקמן:
5.1.1 מידע כללי על המשיב: שנות פעילות המשיב, אנשי מפתח (מנכ"ל, סמנכ"לים ואנשי פיתוח), טכנולוגיות עיקריות עליהן מתבססת פעילות המשיב. יש להשיב במסגרת הטופס המצורף כנספח א' לפנייה.
5.1.2 תיאור הטכנולוגיה עליה מבוסס הכלי הטכנולוגי המוצע ואופן יישומה בהקשר של ספירת הנוסעים. יש להתייחס לנושאים המפורטים בנספח ב'. ככל שקיימים פיתוחים ישימים ורלוונטיים נוספים, יש לספק מידע נוסף גם לגביהם.
5.1.3 תיאור כללי של רמת המוכנות של הכלי הטכנולוגי המוצע לשילוב במסגרת ניסוי נעים לירוק 3. ככל הניתן, יש לספק מידע אודות רמת הדיוק ורמת הסמך של ספירת הנוסעים בכלי רכב באמצעות הכלי הטכנולוגי, בפירוט הניסויים שעל בסיסם חושבו הנתונים הנ"ל. ככל והכלי הטכנולוגי איננו ברמת מוכנות של מוצר מוגמר המוכן לשימוש מבצעי, יש לפרט לגבי תהליך הפיתוח הנדרש, לרבות לוח זמנים חזוי להשלמת הפיתוח, אבני דרך מרכזיות להשלמת הפיתוח וכיו"ב. כן יש לציין האם בוצעו הפעלות ניסיון כלשהן (פיילוט), ואילו גורמים מעורבים בתהליך הפיתוח. את הפירוט ביחס לנושא זה יש לצרף כנספח למענה לפניה. במסגרת זו, המשיבים לפניה מתבקשים לציין את זהות הגורמים המעורבים בתהליך הפיתוח ובתהליך הייצור.
5.2 את המענה לפניה יש להגיש בעברית או באנגלית, יחד עם המסמכים והפרטים הנדרשים כמפורט לעיל, לרבות כל מידע רלוונטי כגון מצגת, סרט, תמונות, מסמכים, ניסויים וכד', באמצעות דוא"ל: shanim@ayalonhw.co.il, וזאת עד לא יאוחר מיום 14.2.2019.
5.3 ניתן להגיש שאלות או בקשות להבהרה בקשר לפניה זו עד לא יאוחר מיום 30.1.2019, באמצעות כתובת הדוא"ל שלעיל.

6. הנחיות כלליות:
6.1 המשיבים לפניה מתבקשים לציין מהם הנתונים ו/או המסמכים הכלולים במענה שהוגש על ידם ומהווים לדעתם סוד מסחרי. בכפוף לכל דין, נתיבי איילון תשמור בסודיות ולא תגלה ו/או תעביר כל מידע המהווה סוד מסחרי אשר הגיע לרשותה במסגרת פניה זו, למעט לעובדי נתיבי איילון ויועצים מטעמה, אשר המידע כאמור נחוץ להם לצורך מילוי תפקידם. כן מובהר כי המשיבים לפניה רשאים להגיש מסמכים ואסמכתאות שבהם הושחרו על ידם פרטים שאינם רלוונטיים לפניה זו.
6.2 אין בפניה זו משום התחייבות כלשהי של החברה לפרסם מכרז בנושא פנייה זו, ואין בהיענות לה כדי להקנות יתרון במכרז כאמור, אם יפורסם, ואין בה כדי להבטיח עמידה בתנאי הסף או בכל תנאי אחר לעניין מכרז כאמור.
6.3 אם תחליט החברה לפרסם מכרז כאמור, היא תהיה רשאית לדרוש במכרז שירותים שונים מאלה שהוצגו בפניה זו, ותהיה רשאית להציב תנאים נוספים או שונים מאלה שהוצגו בפניה זו, על פי שיקול דעתה.
6.4 החברה תהא רשאית לבקש הבהרות, השלמות או מידע נוסף מכל מי שנענה לפניה זו או מגופים אחרים, והכל כפי שיראה לנכון.
6.5 החברה רשאית לזמן מי מהמשיבים לצורך הצגת המענה בפני נציגיה. יובהר כי החברה איננה מחויבת לזמן את כל המשיבים.
6.6 החברה רואה בחיוב הזמנה להדגמה של הכלי הטכנולוגי באתרי המשיב, במתאר שייבחר על ידי המשיב.
6.7 כל משיב לפניה זו מצהיר כי הוא מסכים שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע שיימסר על ידו, כולו או חלקו, לצרכי הכנת מכרז או לכל צורך אחר שהיא תראה לנכון.
6.8 משיב לפניה זו מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין קניין רוחני, ו/או תביעה ו/או דרישה מאת החברה או מי מטעמה ו/או מאת משרד התחבורה בגין המידע שנכלל במסגרת תשובתו לפניה זו או במסגרת בקשות ההבהרה בעקבותיה ככל שיהיו.
6.9 החברה רשאית לבטל את פנייתה זו בכל שלב שהוא מכל סיבה שהיא.
6.10 יובהר כי נתיבי איילון איננה מתחייבת לבחור בטכנולוגיה כלשהי שתוצע במסגרת פנייה זו, וכי היא רשאית שלא ליישם אף טכנולוגיה שתוצע במסגרת פנייה זו, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.